Bendrijos „Žolynas“ sodininkai nesutarimų klampynėje

Parašyta: 2014-05-16 | Kategorija: Gamta, Lentvaris, Naujienos |
Sodininkų bendrijos dabartinė tvarka naudingiausia  statantiems ir jau turintiems gyvenamuosius namus

Sodininkų bendrijos dabartinė tvarka naudingiausia statantiems ir jau turintiems gyvenamuosius namus

Apie Lentvario sodininkų bendrijos „Žolynas“ problemas buvo pasakota straipsnyje „Lentvario kolektyvinių sodų ateitis“, „Trakų žemė“, 2014 m. vasario 7 d., Nr. 6 (797). Šiame straipsnyje buvo rašyta apie nesklandumus šios bendrijos valdybos veikloje.
Valdyba sumaniusi mokesčius ir nesugebėjusi išreikalauti iš sodininkų, skolininkus perdavė bendrovei „Skolų išieškojimo inspekcija“, kuri skolas padvigubino ir sodininkai vietoje 200 litų privalėjo mokėti po 400 litų ir daugiau.
Sodininkai reikalavo sušaukti visuotinį narių susirinkimą ir apie susirinkimą informuoti  raštiškai visus bendrijos narius. Tačiau bendrijos valdyba nepasirūpino, kad visi bendrijos nariai apie rengiamą susirinkimą būtų informuoti raštiškai
Kadangi ne visi bendrijos nariai gyvena Lentvaryje ir net ne Trakų rajone, sužinoti apie rengiamą susirinkimą jie neturi galimybių. Tuo naudojasi bendrijos valdybos nariai ir sprendimus priima bendrijos narių mažuma.
Rašinyje buvo svarstoma sodininkų bendrijų ateitis, patvirtinus parengtą Lentvario miesto  plėtros zonos – Račkūnų  kryptimi, detalųjį planą.

Siūlo likviduoti sodininkų bendriją

Nors rašinyje buvo kritikuojamas sodininkų susirinkimų rengimas atvirame lauke, vis tiek „Žolyno“ bendrijos narių susirinkimas 2014 m. balandžio 10 d. buvo šaukiamas „Prie įvažiavimo į sodininkų bendriją“. Tačiau, kaip ir reikėjo tikėtis, susirinkimas neįvyko, dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus. Pakartotinas susirinkimas, iniciatyvinės sodininkų grupės prašymu, 2014 m. balandžio 30 d. jau buvo surengtas Lentvario parapijos namuose. Susirinkime dalyvavo 44 sodininkų bendrijos nariai. Prasidėjus susirinkimui sodininkų bendrijos „Žolynas“ pirmininkui Raimondui Saboniui buvo įteiktas Lentvario sodininkų bendrijos „Žolynas“ septyniolikos sodininkų bendrijos „Žolynas“ narių prašymas:
„Sodininkų bendrijos nariai prašo panaikinti sodininkų bendriją „Žolynas“ ir siekti, kad  bendrijos teritorija būtų prijungta prie Lentvario miesto teritorijos, kadangi pasikeitus ekonominei situacijai, atsiradus ekonominiams sunkumams, bendrijos nariai neturi lėšų  sodininkų bendrijos teritorijos tvarkymui, kelių tiesimui, vandentiekio, kanalizacijos, elektros linijų tiesimui ir kitiems darbams. Taip pat prašome atšaukti sprendimą dėl mokesčio sodininkų bendrijos nariams.
Taip pat R. Saboniui susirinkimo pradžioje buvo įteiktas iniciatyvinės grupės narių 2014 m. balandžio 4 d. surengto sodininkų bendrijos narių pasitarimo „Pareiškimas“:
„Sodininkų bendrijos nariai susirūpinę dabartinės „Žolynas“ valdybos veikla surengė susirinkimą, kuris įvyko 2014-04-09. Susirinkimo dalyviai  aparė dabartinę bendrijos būklę ir konstatavo, kad bendrijos veikla nepatenkinama ir pažeidžianti bendrijos įstatus bei bendrijos narių teises:
1. Sodininkų bendrijos narių visuotiniai susirinkimai kviečiami neinformuojant visų bendrijos narių.
2. Susirinkimai pradėti rengti ne patalpose, o laukuose „Prie įvažiavimo į sodus“, todėl dauguma sodininkų bendrijos narių fiziškai negali dalyvauti susirinkimuose, tokiomis sudėtingomis sąlygomis.
3. Pradėtas rinkti mokestis, nors dauguma sodininkų bendrijos narių savo sklypuose, dėl nenutiesto vandentiekio, el. energijos ir kitų komunikacijų nevykdo jokios veiklos, o dabartiniu metu nutiesti komunikacijas, sodininkų bendrijos narių lėšomis, yra neracionalu, nes tai nepakeliama našta daugumai bendrijos narių.
4. Nors ne visi bendrijos nariai buvo informuoti apie įvestą mokestį ir neperspėti apie sankcijas, visi nariai, kurie nemokėjo mokesčio buvo perduoti skolų išieškojimo bendrovei ir dabar iš jų reikalaujama dvigubai didesnę suma.
5. Dauguma bendrijos narių neinformuoti, kuriam tikslui renkami mokesčiai ir kam jie naudojami.
6. Bendrijos nariams sunku susipažinti su buvusių sodininkų bendrijos susirinkimų dokumentais ir priimtais sprendimais.
Susirinkimo dalyviai nusprendė:
1. Sodininkų bendrijos „Žolynas‘ valdybai siūlo surengti visuotinį  bendrijos narių susirinkimą, ne laukuose, o patalpose, informuojant raštiškai visus bendrijos narius.
2. Visuotiniam susirinkimui pateikti Sodininkų bendrijos „Žolynas“ išsamią finansinę ataskaitą už 2010  2014 metus
3.Nutraukti mokesčių rinkimą.
4. Likviduoti Sodininkų bendriją „Žolynas“, kadangi bendrijos teritorija pateko į Lentvario miesto teritoriją ir atskiros, nuo bendros miesto infrastruktūros kūrimas yra neracionalus ir juridiškai nepateisinamas. Pareiškimą pasirašė 13 bendrijos „Žolynas“ narių.
Šie du klausimai buvo įrašyti susirinkimo dienotvarkėje.

Šioje vietoje ekskavatoriumi bus bandoma nutiesti Girios gatvę

Šioje vietoje ekskavatoriumi bus bandoma nutiesti Girios gatvę

Bendrijos likvidavimo svarstymas atidėtas

R. Sabonis susirinkimo dalyvius informavo apie surinktas lėšas ir jų panaudojimą. R. Sabonio teigimu, bendrijos sąskaitoje sukaupta 23, 4 tūkst. litų. Toliau susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su iniciatyvinės grupės pateiktu pareiškimu, tačiau jo svarstymas buvo sutrikdytas piktais kai kurių susirinkimo dalyvių balsais. Buvo prašyta paaiškinti, kokį statusą įgaus sodo sklypas panaikinus sodininkų bendriją, bet paaiškinti neleido šūkaujantis dalyviai, o vienas susirinkimo dalyvis bandė aiškinti, kiek daug problemų atsirastų , panaikinus sodininkų bendriją. Jo teigimu, reikėtų papildomų sklypo matavimų, detalaus plano ir t. t.  Atseit, toks pakeitimas, pareikalautų daug lėšų.. Kiti šaukė, kad šio klausimo svarstymą reikia atidėti, o pranešimą apie bendrovės likvidavimo pasekmes turi paruošti ne sodų bendrijos valdyba, o iniciatyvinės grupės nariai.
R. Sabonis pasiūlė šį svarstymą atidėti iki 2015 metų balandžio mėnesio, kiti siūlė svarstyti dar šiais metais. Buvo skelbiamas balsavimas, ne visai salei, o atsistojus ir pasakius pavardę, tačiau susipainiojus, buvo pasiūlyta balsuoti rankų pakėlimu. Už siūlymą atidėti bendrijos likvidavimo svarstymą kitiems metams balsavo dauguma susirinkimo dalyvių.
Taip pat dauguma susirinkime dalyvavusių ir dabartinę bendrijos valdybą palaikančių bendrijos narių balsavo, kad būtų atmestas iniciatyvinės grupės siūlymas atšaukti sprendimą dėl mokesčių rinkimo. Kiti susirinkimo dalyviai, aprėkti net pabūgo balsuoti. Susirinkime šūksniai skambėjo tarsi čia būtų vykęs ne susirinkimas, o gaisras. Rėksniai savo nuomonę bandė įteigti kuo garsiau rėkdami, o R. Sabonis nei vieno rėksnio neįspėjo ir neišvarė iš salės.

Lėšų panaudojimo niekas nekontroliuoja

Priešiškai nusiteikė susirinkimo dalyviai kritikavo buvusią sodininkų bendrijos valdybą, reiškė nepagrįstus kaltinimus. Susirinkimas pavirto ne rimtų problemų svarstymu, o erzelyne. Priežastis galima suprasti. Tie sodininkų bendrijos nariai, kurie jau yra pasistatę namus ir patogiai įsikūrę, jiems dabartinė tvarka yra paranki, kai iš visų bendrijos narių surinktomis lėšomis, tvarkomi keliai, surenkamos buitinės atliekos, o tiems, kurie neturi lėšų prašmatnių namų statybai ir laukia geresnių laikų, nenaudinga mokėti mokesčius, nes jiems neduoda jokios naudos. Viena moteris skundėsi, kad jai sunku iš mažos pensijos sumokėti mokesčius už keturis metus, o anksčiau jos niekas neįnformavo.
Susirinkime R. Sabonis pasiūlė iš sodininkų bendrijos išvežti kelis didelius akmenis, kurie riogsojo tris dešimtis metų ir niekam netrukdė. Tokiai „svarbiai“ problemai spręsti dauguma susirinkimo dalyvių pritarė, kaip ir siūlymui su ekskavatoriumi išlyginti sodininkų bendrijos keliuką, pavadintą Girios gatve.
Kai buvęs bendrijos „Žolynas“ pirmininkas Ričardas Kuzma pasiūlė išrinkti Revizijos komisiją, R. Sabonis pareiškė, kad tai sudėtinga padaryti. Pasak R. Sabonio, reikia, kad susirinkime dalyvautų daugiau nei pusė bendrijos narių ir tokio klausimo net nesvarstė, o atnešė R. Kuzmai dokumentus ir siūlė juos nagrinėti. Paskiau R. Sabonis pareiškė, kad yra labai daug nesutvarkytų bendrijos teisinių klausimų, trūksta dokumentų, todėl kitais metais jis ketina atsistatydinti.
Pagal  sodininkų bendrijos įstatus bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). Jeigu revizijos komisija nesudaroma (nerenkamas revizorius), jos ūkinę finansinę  veiklą kontroliuoja bendrijos narių susirinkimo renkama audito įmonė. Deja, kol kas „Žolyno“ ūkinės finansinės veiklos niekas nekontroliuoja.
Baigiantis susirinkimui vienas bendrijos narys pareiškė, kad šis susirinkimas yra neteisėtas, nes susirinkimo pradžioje nebuvo išrinktas pirmininkaujantis ir sekretorius. Tuomet pašoko vienas dalyvis ir parodęs mobilųjį telefoną, pareiškė, kad jis viską įrašinėja.
Susirinkime, balsavimo metu, taip pat padarytas pažeidimas, nes pagal sodininkų bendrijos įstatus, turėjo būti įvertinta, sodininkų bendrijos narių nuomonė, išsakyta pareiškime, dėl bendrijos likvidavimo, tačiau šią sodininkų nuomone nebuvo atsižvelgta.
R. Sabonis bandė taisyti situaciją ir pasiūlė balsuoti, kad susirinkimas buvo teisėtas… Pirmininką remianti ištikimoji dauguma pabalsavo, kad susirinkimas buvo “ teisėtas“.

Lentvario miesto plėtros planą svarstys taryba

Jau buvo rašyta, kad Trakų rajono tarybai buvo pateikta svarstyti Lentvario miesto plėtros zonos teritorijos dalies – Račkūnų kryptimi detaliojo plano koncepcija. Po svarstymo savivaldybės taryboje, buvo surengta šios teritorijos gyventojų apklausa, kuri baigiasi šių metų gegužės mėnesio 15 dieną. Po gyventojų apklausos šį planą dar kartą svarstys Trakų rajono savivaldybės taryba. Pagal šį planą sodininkų bendrijos „Žolynas“ „Račkūnai“ ir „Tulpė“ atsiduria Lentvario miesto teritorijoje
Trakų rajono savivaldybės  vyriausiasis architektas, architektūros skyriaus vedėjas Povilas Montvila paklaustas, ar sudėtinga sodo sklypą užregistruoti kaip  namų valdą, sakė,  kad nuo šių metų sausio mėnesio sodininkai gali savivaldybės prašyti sodų sklypus pertvarkyti į namų valdas, tačiau, pasak vyriausiojo architekto, atskirų sodų sklypelių perregistravimo jie nesvarstys, todėl geriausias variantas, jeigu sodininkų bendrijos visi nariai susitartų visos bendrijos narių sklypus paversti namų valdomis. P. Montvila tikino, kad pakanka tik visos bendrijos prašymo, o papildomų dokumentų nereikia. Kai kas teigia, kad reikia detaliųjų planų, tai prireikia sumanius savo sklype statyti namą.
Sodo sklypą perregistravus į namų valdą, netenkama mokesčio lengvatos, numatytos sodo sklypui.

Kęstutis Petkūnas,
Autoriaus nuotraukos


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *