Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Parašyta: 2015-04-10 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras – pirmoji savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga, įsteigta 1997 metais. Nuo įsikūrimo prabėgo 18 metų. Šis laikmetis centrui atnešė daug reikšmingų įvykių ir permainų. Dabar tai savivaldybės gyventojams gerai žinoma daugiafunkcinė  įstaiga, kuri teikia socialines paslaugas, specialaus transporto paslaugas asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų, organizuoja gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.

Nuo 2013 metų antro pusmečio sėkmingai įgyvendina investicinį projektą „Integruotų socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų modelis Trakų rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Centro socialiniai darbuotojai, lankydamiesi pas žmones namuose, propaguoja ne tik socialines paslaugas, bet aiškina apie techninės pagalbos priemones ir kaip jas galima gauti, kodėl jos reikalingos asmeniui, jo šeimos nariams ir paslaugų teikėjams. Taip pat socialiniai darbuotojai susiduria su tuo, kad daugeliui aptarnaujamųjų nepritaikytas būstas ir aplinka. Tai apsunkina paslaugų teikimą – socialinio darbuotojo padėjėjas negali išvežti paslaugų gavėją į lauką, socialines ir sveikatos priežiūros įstaigas, kultūrinius renginius, negali išmaudyti ir pan.

Kompleksinė pagalba

 Socialinės paslaugos, specialaus transporto paslaugos, būsto pritaikymas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis –  tai kompleksas priemonių, reikalingų asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi ir savo gyvenimu.

Tik sudarius galimybes gauti kompleksinę pagalbą, galima užtikrinti gyventojų, kurie dėl sveikatos, traumų, senatvės ar kitų priežasčių negali pasirūpinti savimi, gyvenimo kokybe, būti lygiaverčiais ir  su sveikaisiais visuomenės nariais, ir  užtikrinti jų integraciją į visuomenę.

     Siekiant kompleksinės pagalbos teikimą koncentruoti vienoje įstaigoje ir atsižvelgiant į Trakų globos ir socialinių paslaugų centro turimą patirtį bei argumentus, savivaldybės administracija, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka, nuo 2015 m. balandžio 1 d. įgaliojo savivaldybės biudžetinę įstaigą Trakų globos ir socialinių paslaugų centrą organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems.

Kam pritaikomas būstas?        

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:

 1. labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

 2. ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui; elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vėžimėlis);

 3. vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitas, ne kaip nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

                     

Trakų globos ir socialinių paslaugų centrui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą (pavyzdinė forma patalpinta www.trakai.lt, Naujienų rubrika, rašinys „Būsto pritaikymas neįgaliems“) pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar Trakų globos ir socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas, ar savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistas seniūnijoje. Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 3. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones;

 5. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

 6. buto ar namo Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją, jei šiuos dokumentus pareiškėjas turi;

 7. būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas (ne mažiau kaip 50 + 1 bendro naudojimo patalpų savininkų sutikimas);

8. laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus kai prašoma pritaikyti socialinį būstą). Pareiškėjas šio patvirtinimo neteikia, jei jis yra prašomo pritaikyti būstą savininkas.9. banko ar kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;

10. kitą pareiškėjui ir būsto pritaikymo organizatoriams svarbią informaciją.

 

Reikalavimai pritaikomam būstui

 

                      Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos teisinius reikalavimus:

                      ♦ būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;

                      ♦ būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;

                      ♦ būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

                      ♦ dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla;

                      ♦ naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

                      ♦ būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

                      ♦ būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);

                      ♦ būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

                      ♦ būsto paskirtis turi būti gyvenamoji.

Kada gali būti skiriamas pakartotinas finansavimas?

Suaugusiam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą pagal Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638, ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-560, priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų tikslingumo sprendimą priima komisija.

Dėl būsto pritaikymo prašome kreiptis į Trakų globos ir socialinių paslaugų centrą, adresu Birutės g. 7, Trakai, tel. 8 (528) 55056, el. paštas soc.paslaugos@trakai.lt.

 Jonas LIESYS

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                                                     

 Regina BOLOGOVIENĖ

  Trakų globos ir socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *