Informacija dėl 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo

Parašyta: 2020-11-04 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Primename, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. rugsėjo 14 d. pasirašė įsakymą Nr. V-1368 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl brandos egzaminų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).

Pagal Aprašą savivaldybės mokyklų abiturientai rinkosi brandos darbą bei menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus iki rugsėjo 25 d. Pasirinkusieji minėtus egzaminus jau pradėjo veiklas nuo šių metų spalio 1 d. Kitus brandos egzaminus IV gimnazijų klasių mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai turi pasirinkti iki 2020 m. lapkričio 24 d.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai (mokiniai, buvę mokiniai, eksternai) lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Kandidatai be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Apraše numatyta, kad 2020–2021 mokslo metais, kaip ir praėjusiais, brandos darbą galės rinktis ir III gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 d. ir jį pradės rengti nuo sausio 30 d.

Kaip ir kasmet organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Šių mokslo metų pagrindinė sesija vyks balandžio 7 – birželio 21 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 8 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Prašymą iki 2020 m. lapkričio 24 dienos dėl brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos pasirinkimo pateikia:

1.  mokinys – savo mokyklos vadovui;

2.  buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą,

vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso gimnazijų IV klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos mokyklos vadovui;

3.  eksternas – bazinės mokyklos vadovui; Apraše numatyta, kad eksternai, norintys laikyti brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu, prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos savivaldybės bazinės mokyklos direktoriui. Eksternai, nepateikę prašymų iki lapkričio 24 d., galės teikti pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios. Tokiais atvejais prašymus eksternai teiks jau ne Trakų rajono savivaldybės, bet Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikys  joje pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinėje mokykloje.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. P2E- 618 „Dėl 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų bazinės mokyklos paskyrimo“ Lentvario „Versmės“ gimnazija (Lauko g. 20, 25119, Lentvaris, tel. (8 528) 28 051) paskirta brandos egzaminų bazine mokykla. Lentvario „Versmės“ gimnazija priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2.7 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą“.

Eksternas, pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui, privalo pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

2Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

3. Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje bent vieną iš žemiau išvardintų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. ar švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. ar studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai.

4. Užsienio šalies mokyklos mokinys – užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktu brandos egzaminus.

Eksternas, teikdamas prašymą, sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Regina ŽUKIENĖ,

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė      


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *