Iš vietos savivaldos kūrimosi Kaišiadorių apskrityje 1918 metais

Parašyta: 2017-07-06 | Kategorija: Aukštadvaris, Naujienos |

Aukštadvario dvaro savininkas, gydytojas, Trakų apskrities kūrėjas Vladas Mongirdas (1877–1960)

1918 m. pabaigoje politinė padėtis Lietuvoje buvo pakankamai sudėtinga. Nors Pirmąjį pasaulinį karą pralaiminti Vokietija pripažino tautų apsisprendimo teisę, Vilniuje jau veikė Lietuvos Valstybės Taryba, paskelbusi Vasario 16 d. aktą, buvo sudaryta Lietuvos Vyriausybė, tačiau valdžia dar buvo vokiečių rankose. Taylor Martinez – Nebraska Cornhuskers Buvo aišku, kad vokiečiai iš Lietuvos tuoj pasitrauks, todėl reikėjo kuo skubiau sudaryti valdžios perėmimo vietose mechanizmą, užtikrinti gyventojų saugumą. Vietos valdžios institucijų klausimas ne kartą svarstytas Valstybės Taryboje. Matyt tai, kad Valstybės Tarybos daugumą sudarė dešiniųjų pažiūrų atstovai, atramos ieškoję katalikų bažnyčioje, nulėmė, jog žmonės buvo raginami kurti parapijų, o ne valsčių komitetus. Lapkričio 13 dieną „Lietuvos aidas“ išspausdino Valstybės Tarybos parengtą atsišaukimą į Lietuvos piliečius. Jame apibūdinama Lietuvoje susiklosčiusi padėtis, aiškinama vyriausybės pozicija, akcentuojama vietos savivaldos svarba. Pirmą kartą paraginta kurti savo valdžią: „Negaišdami nei dienos, kiekvienoje parapijoje susirinkite visi vyresnieji, be kalbos ir tikybos skirtumo, ir išrinkite Parapijos Komitetą iš penkių ar septynių žmonių. Išrinktasai komitetas turi tuojau paimti į savo rankas tvarkyti apylinkės gyvenimą (…) Komitetas tegu susižino su kaimynų Parapijų komitetais ir bendrai teįsteigia Apskričių (Kreisų) komitetus. Šitie teužmezga nuolatinius ryšius su Lietuvos Vyriausybe“1. Vietos savivaldybės turėjo būti atrama dar silpnai centrinei Lietuvos valdžiai. Gyventojai subruzdo organizuotis. Norėdama išvengti stichiškumo, Vidaus reikalą ministerija parinko vietose arba pasiuntė į apskritis savo atstovus įgaliotinius. Adidas Pas Cher Vyriausybės įgaliotiniai aiškino valdžios politiką, rengė gyventojų susirinkimus, padėjo organizuoti savivaldą. Jie turėjo informuoti Centrinę valdžią apie realią padėtį vietose. Kaišiadorių apskrityje toks Vyriausybės įgaliotinis buvo dr. Vl. oakley femme pas cher Mongirdas (vėliau įgaliotiniais tampa apskrities viršininkai). Vietos savivaldos kūrimasis Kaišiadorių apskrityje (tautinių mažumų, politinių partijų dalyvavimas, bolševikų įtaka, lenkų invazija ir kt.) reikalautų gilesnių tyrimų. Čia norėtume pristatyti tik vieną dokumentą, gerai atspindintį situaciją 1918 m. pabaigoje Kaišiadorių apskrities viršininko dr. Vl. Mongirdo raportą Vidaus reikalų ministerijai apie padėtį apskrityje. (Nors dabartinio Kaišiadorių rajono ribos nesutampa su 1918 m. Kaišiadorių apskritimi, bus pateikiamas visas dokumento tekstas.) Kaišiadorių apskritis Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečių sudarytas administracinis vienetas. Vokiečiai visą Lietuvos teritoriją buvo suskirstę į 44 apskritis, valsčiai sudarė apskritis. Kaišiadorių apskritis priklausė Vilniaus–Suvalkų karinei valdybai2. 1918 m., kuriantis Lietuvos valstybei, apskričių ribos dar nebuvo pakeistos. Dokumentas be datos, tačiau galima spręsti, jog jis rašytas tarp 1918 lapkričio 13 (atsišaukimo pasirodymo diena) ir gruodžio 6 d. (tekste numatytas apskrities atstovų suvažiavimas). Mongirdas raporte gan smulkiai aprašo to meto situaciją. Svarbiausia čia savivaldos institucijų kūrimas, kokiais būdais buvo renkami atstovai į jas, santykiai su vokiečiais, miškų kirtimo problemos, maisto, spekuliacijos klausimas, savos apsaugos (milicijos) organizavimas. Kai Lietuvoje kūrėsi pirmos savivaldybės, jokių valstybės normatyvinių aktų, reglamentuojančių vietos valdžios sudarymą, nebuvo. Galima buvo pasiremti nebent jau anksčiau minėtu Valstybės Tarybos atsišaukimu į gyventojus. Jake Arrieta Jersey Kai kuriose vietose, kur buvo aktyvūs vietos veikėjai, sava valdžia imta rūpintis dar iki paskelbiant atsišaukimą. Todėl pirmos savivaldybės tiek organizacine forma, tiek kūrimosi būdu labai skyrėsi. Kūrėsi parapijų komitetai, kitur, kur kairiųjų jėgų įtaka didesnė valsčių komitetai3. Panašiai vyko ir Kaišiadorių apskrityje. Kaišiadorių miestelyje lapkričio 23 d. sac à dos fjallraven kanken pas cher vietos klebono pastangomis buvo sudarytas parapijos komitetas, bet greta susikūrė dar vienas „darbininkų ir ūkininkų“ komitetas (bolševikinės pakraipos)4. Jis kiek vėliau buvo lik­viduotas. Kaip matyti iš Mongirdo raporto, kitur apskrityje, išskyrus Semeliškių ir Jiezno miestelius, kur susikūrė valsčių komitetai, veikė parapijų komitetai. Patys rinkimai į savivaldos organus taip pat vykdavo įvairiais būdais. Todd Gurley College Jerseys

 • Miami Heat
 • Daugiausia rinkta po vieną ar du kandidatus nuo seniūnijų, kai kur rinkti delegatai nuo kaimų arba kitais būdais. Balsuota viešai rankų pakėlimu ar žirnių pagalba (Semeliškės). Į Lietuvos valdžios veiksmus, kuriant valstybės aparatą ir savivaldybes, nevienodai reagavo tautinės mažumos. Žydai, gudai labiau pritarė, o lenkai priešinosi. Lenkai sudarė savus komitetus (Babtuose, Vandžiogaloje, Onuškyje ir kt.), dažnai nepripažįstančius Lietuvos valdžios. Tačiau ne visi lenkai buvo priešiški lietuviškai savivaldai. Kaišiadorių apskrityje, kur gyventojų sudėtis taip pat buvo marga, matyti įvairių pavyzdžių. Antai Užuguostyje lenkai rinkimuose nedalyvavo, Semeliškėse, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje išrinkti mišrūs parapijų komitetai. Pagal socialinę sudėtį savivaldybės taip pat buvo įvairios. Dažnai į komitetus patekdavo gydytojai, kunigai, mokytojai, ūkininkai, darbininkai, prekybininkai ir t.t. Aktyviausi būdavo vietos inteligentai. Nike Store Išrinkus vietinius komitetus, būdavo sudaromi bendri apskrities komitetai. Jų sudarymo principai taip pat įvairūs. Kai kur apskrities komitetus (ar tarybą) rinkdavo kaimų atstovai, kitur parapijų ar valsčių komitetų atstovai. Vienur rinko vieną komiteto narį tūkstančiui gyventojų, kitur dviem tūkstančiams5. Kaišiadorių apskrityje, kaip matyti iš Mongirdo raporto, buvo sutarta, jog Apskrities tarybą sudarys vietos komitetų atstovai. Kiekvienas komitetas turėjo siųsti vieną atstovą, o jeigu komiteto žinioje buvo daugiau nei 6000 gyventojų, tuomet du atstovus. Tokiu būdu Apskrities tarybą būtų sudarę apie 30 žmonių. Mongirdas nurodo, jog toks suvažiavimas turėsiąs įvykti gruodžio 6 dieną. Kaip matyti iš kito dokumento, toks suvažiavimas įvyko6. Tik Apskrities taryba buvo išrinkta iš 6 žmonių, juos rinko 13 komitetų atstovai (Kaišiadorių, Trakų, Aukštadvario, Vievio, Semeliškių, Paparčių, Žaslių, Žiežmarių, Kruonio, Darsūniškio, Palomenės, Užuguosčio ir Gegužinės). Apskrities komiteto sudėtis: pirmininkas K.Markūnas (Kaišiadorių vaistininkas), pirmininko padėjėjas S.Kučinskas (agronomas iš Juodiškių dvaro), sekretorius J. Mičiulis (studentas iš Darsūniškio parapijos), sekretoriaus padėjėjas B. Šalkauskas (atsargos kapitonas iš Juknonių k., Žiežmarių valse.), kasininkas A.Varnas (Kaišiadorių klebonas), kasininko padėjėjas D. New Balance Heren Ostrašcvskis (ūkininkas iš Vievio parapijos). Savivaldybės kūrėsi labai nepalankiomis aplinkybėmis – vokiečių okupacinė administracija, kareivių tarybos (Solda tenratai) beveik visur trukdė arba stengėsi (kaip antai Žiežmariuose), kad į vietos valdžią patektų jų statytiniai. Svarbiausi naujųjų savivaldybių uždaviniai buvo kovoti su krašte siautusiais plėšikavimais, išsikerojusia spekuliacija. Skubėta kurti miliciją ar apsaugos būrius. Į milicijos būrius priiminėti tinkami tam darbui žmonės, savanoriai. Reikėjo gauti ginklų, lėšų atlyginimams mokėti. A.J. McCarron – Alabama Crimson Tide Trūko maisto produktų, todėl labai svarbu buvo sustabdyti spekuliaciją gyvuliais ir maisto produktais. Buvo draudžiama be savivaldybių leidimo pardavinėti javus ir gyvulius, išvežti juos iš apskrities ribų (konfiskuotos prekės atiduodamos vargšams). Daug javų buvo sunaudojama slapta degtinės varymui, todėl uždrausta gaminti naminę degtinę. Kai kur vokiečiai buvo įsteigę maisto sandėlius, kur laikė rekvizuotus iš gyventojų grūdus. Savivaldybės stengėsi tuos grūdus gauti iš vokiečių, kad galėtų panaudoti varguomenei šelpti.

 • Nike Air Max 2017 Dames zwart
 • Buvo susirūpinta miškų kirtimu. Jau pakrikus okupaciniam režimui, daug kur pradėta nelegaliai kirsti valstybinį mišką, kai kam tai buvo geras pasipelnymo šaltinis. Buvo uždrausta be savivaldybės žinios kirsti mišką ir jį kur nors gabenti. Tuo rūpintis taip pat turėjo milicija. Vėlesniais mėnesiais daug kas keitėsi. 1918 m. pabaigoje įsikūrusios valsčių, apskričių savivaldybės pagal savo statusą buvo laikinos. Jas turėjo pakeisti naujos savivaldybės, išrinktos vadovaujantis vidaus reikalų ministro aplinkraščio „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“ reikalavimais. Kaišiadorių apskrityje taip pat pakito vietos savivaldos organų sudėtis, keitėsi darbo sąlygos ir pan. Čia pateikiame dokumentą apie pirmąsias Kaišiadorių apskrities savivaldybes. Dokumentas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve, Savivaldybių departamento fonde (F. 379. Ap. Adidas Schoenen Verkoop 2. B. 18). Kalba netaisyta. Pabraukti žodžiai kaip originale.

  Kašedarų apskritys. Kašedarų apskrityj visur jau susitvėrė komitetai daugiausiai parapijų komitetai; tiktai Semeliškyj ir Jezne bezirko7 (valsčiaus) komitetai. Abelnai visi atranda, kad Kašedarų apskrity butų patogiau sutverti bezirkų komitetai, nes tie čionai kaip tik atsako seniems valsčiams; tokiu būdu lengviau butų perimti valdžią iš vokečių, nes jinai pas vokiečius koncentruojasi bezirkuose; čionai ir visa ūke jų. Rinkimai daugiausiai buvo abelni, t. y. susirinkdavo visi ir potam statė kandidatus tankiausiai nuo starostyščių8, ir jau visi už juos balsavo.

 • ROSHE ONE
 • Buvo vietos, kur rinko dele­gatus nuo kaimo (Užuguostis), arba nuo 10 šeiminų siuntė vieną delegatą (Aukštadvaris), ir tie jau rinko komitetą. Žižmariai. Rinkikų buvo daugiau tūkstančio. Buvo pastatyti kandidatai nuo starostyščių po du. Čionai Amstvorsteheris9 kišosi į rinkimus ir vienu išrinkta pamainę kitu, o potam spyrė išrinkti priverstinai į komitetą didžių lietuvybės priešą, Habdanką, bet kol kas jį neišrinko. Dalyvavo rinkimuose ir dvarponiai, bet nei vienas jų neišrinktas. Išrinkti 6: Batoras, Blažys, Bot. Šalkauskas, Jonas Bubnys, Vincas Venckus ir žydas Šapiro. Adidas Superstar Heren Čionai miškus kerčia. Žmones išplėšė dvarą. adidas stan smith uomo Rusai Užtat vokiečiai juos baudė, mušė ir atiminėjo ne tik tą, kas buvo žmonių pagrobta, bet ir jų turtą. Vladikiškio dvaro užveizdas vokietys ima nuo žmonių po 5 Markes ir leidžia važiuoti į mišką, kas neduoda 5 Mk, tą grąžina atgal. Palonės 10. Rinkikų susirinko 90. Pastatė kandidatus iš kiekvieno sodžiaus ir išrinko komitetą iš 15 žmonių. Mišką kerta, sako dabar galima. Žmonės skundžiasi, kad dvarponis Strumilo viską nuo vokečių supirkinęs sau: grūdus, šilką, bulbes ir 1.1. Paparčiai. Rinkimas buvo abelnas nuo 18 metų. Rinko rankų pakėlimu. Išrinko komitetą iš 5 žmoniu: Bartasevičius, kunigas Zimkus, mokytojas Kundrotas, Dak. Nike Air Lebron 13 Ep Matačiūnas, ir Jonas Čuladas. Miškus kirto, bet komitetas uždraudė ir dabar jau nebekerčia tik sausus veža. Išrinkta milicija nuo kiekvieno kaimo. Paduotas pra­šymas soldatenrat11, kad parduotų komitetui grūdus. Užugustis. Čionai rinko delegatai nuo sodžių. Komitetas iš 5 žmonių, terp jų ir klebonas. Lenkai rinkimuose nedalivavo, nes sako „Litwa polszczą będzie wojowac“12. Čionai buvo žmonių apiplėšti du vokiečių valdomi dvarai potam juos vokiečiai baudė ir viską atėmė, yra trys užmušti.

 • Nike Air Max 2017 Dames wit
 • Apie ta mano smulkiai paduotas komiteto pranešimas. //Semeliškis. Rinkimuose dalvavo apie 800 žm. Nike kyrie 2 Buvo pastatyti kandidatai po du nuo starostyščių. Rinko ir lenkai ir gudai. Rinko dedami žirnius į baltą ir juodą butelį. Išrinkti 8 žmonės (terp jų klebonas) ir vienas žydas, terp tų astuonių yra vienas lenkas ir vienas baltgudis. Čionai padarytas komitetas apskaitymui nuostolių. Miškas kirto, — bet tapo paskirti 4 kiti „objesčikai“, ir nustoja kirsti. Dabar komitetas pats pardavinėja mišką po 8 r. sieksnis ir po rublį pusę ant balanų. Susitvėrė milicija iš 12 vyrų. Nusprensta jiems mokėti po 3 rub. menesiui. Veikia savo teismas. Kašedoriai. Rinko 600 žm. Išrinkti 5 lietuviai ir vienas lenkas. Sutverta milicija iš 50 žm., algos po 200 Mk. į menesį. Nusprensta padalyti vidurinę paskolą po 3 rb. nuo desetinos prižadėta, kad potam lietuviška valdžia atskaitys šilus piningus rinkdama mokesnius. Milicija dabuoja kiekviena trūkį13 ir neleidžia pasažirams 14 vešti daugiau kaip keletą svarų mėsos, 10 kiaušinių, 2 svarus sviesto ir 20 svarų miltų, kas daugiau atimdineja ir potam pardavinėja neturtingiems. Aukštadvaris. Čionai buvo 4 sykius rinkimai. Kada dar nebuvo Tarybos atsišaukimo, mano buvo sukviesti miestelėnai: krikščionis ir žydai iš viso buvo 72 žmones. Buvo išrinktas miestelio komitetas iš 6 žmonių po 2 lenkų, lietuvių ir žydų. //Buvo išrinkta dėl miestelio milicija iš 3 žmonių. Nike Air Max Très pas cher Antras mitingas buvo keletą dienu vėliau, jau iš daugel vietų bezirko ir čionai buvo ir čionai buvo nusprensta padaryti rinkimus iš viso bezirko ir už keletu dienų atsiusti delegatus nuo 50 žm. vieną (pagal starostyščių) komiteto išrinkimui. Bet kada potam buvo gautas Taiybos atsišaukimas rinkti pagal parapijų tai ir čionai susirinko parapijos žmones. Bet čionai pasirodė, kad atvyko daugiausia lenkai iš Stakliškės ir Užugusčio parapijos, kurie nenorėjo prisidėti prie savo lietuviškų parapijų. Rinkimai neįvyko. Ant galo buvo paskirta atsiusti delegatus nuo kiekvienų 10 šeiminų vieną, atvyko apie 70 delegatų ir tie išrinko 7 žmones ir 2 žydu (vieną su patarimu balsu). Canotte OKC Thunder Dvarponio Kriukovskio iš Stakliškes parapijos suagituoti delegatai neišrinko pastatytus dar kandidatus kunigą Grigonį ir daktarą Mongirdą nes jie „trzymają za Litwą“15. Išrinkti: Zenon Egiert, Zajączkowski Aleksander, Teofil Janonis (lenkas), Wladyslaw Szymkiewicz, Antoni Ruczynski, Wiktor Wojciukowski ir Rabinas ir Ebsztejn žydas. Mano buvo kalbėta su Kreishauptmanu16, bet jis prižada tik viską perduoti, kada žadės išeiti apie ką man praneš telefonu. Nike Scarpe Italia Buvo kalbėta apie miliciją. nike air max 2017 femme Jisai išaiškino, kad gali būti išrinkti po 12 žm. nuo becirkų pagal nurodymą komitetų; jie turės pasirašyti, kad neveiks prieš vokiečius, gaus algas nuo kreisamto17, turės savo instruktorį nuo Tarybos, bet kur po priežiūra kreishauptmano. Bezirkuose vokiečiai pardavinėja karves ir veža grūdus į Košedarus, arba pardavinėja ant vietos žydams dvarponiams. //Buvo susivažimas delegatų, po du, nuo komitetų išrinkimui apskrities komiteto, arba apskrities tarybos, kaip jie save pavadino. Bet kadangi atvyko delegatai ne iš visų komitetų ir atvyko tik 12 žmonių, tai buvo nuspręsta, kad 6 gruodžio kiekvienas komitetas iki 6000 žm. turintis atsius vieną delegatą, o turintis daugiau 2 delegatu. Ir tie jau delegatai (apie 30 žm.) bus apskrities Taryba, kurie ves visą apskrities vaidintą ir rinksis laiks nuo laiko, o išrinktas jos prezidiumas 34 žmonių jau gyvens Košedaruose ir vykins apskričio Tarybos nutarimus. Tasai susirinkimas išnešė rezoliuciją, kad protestuoja prieš nedemokratišką Tarybos viršininko paskyrimą iš viršaus, ką gali išrinkti tik jie patys, ir ant galo kad toksai komisaras nereikalingas, nes viską ves ir perims iš vokiečių apskrities Taryba. Buvo dar kalbėta, kaip kovoti su šmukleriais. Vieni patarė nieko neišleisti iš rajono parapijų, kiti viską atimdinėti nuo šmuklerių, net gelžkelių stotis daboti; kiti vėl, kad reikia daleisti liuosa prekyste, bet pareikalauti iš vokiečių, kad niekas nebūtų vežama iš Lietuvos ir vežamas trukyse, o kad kiekvienas komitetas vežtų ką turi ir supirkinėtų savo reikalams. Buvo nuspręsta uždrausti varyti degtinę ir ją pardavinėti. Dr. chaussures de foot Nike Vl. Mongirdas

  1 Lietuvos piliečiai // Lietuvos aidas. 1918 lapkričio 13. 2 Vaitiekūnas S. Lietuvos teritorija ir gyventojai. Vilnius, 1998. adidas nmd r1 uomo P. 79. 3 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 19181931. Šiauliai, 1998. P. 23. 4 Lietuvos savivaldybės 19181928. chaussures asics homme pas cher Kaunas, 1928. P. 19. 5 Sireika J. Lietuvos savivaldybės… P. 24. 6 Kaišiadorių apskrities Tarybos pranešimas Vidaus reikalų ministerijai. 1918 12 07. // LCVA. F.379. Ap.2. B. 18. L.4. 7 Apskritis vokiečiai padalijo į valsčius (vok. new balance 1400 invincible Bezirk). 8 Seniūnija. Valsčius sudarė seniūnijos. 9 Vokiečių okupacinės valdžios atstovas valsčiuose valsčiaus viršaitis. Dažniausiai valsčių viršaičiais skirti vokiečiai, buvę viršilos ir puskarininkiai. Hogan Outlet 10 Palomenė. 11 Vokiečių kareivių taryba. 12 Lietuva kariaus su Lenkija (lenkų k.). 13 Trūkis traukinys. 14 Pasažirai keleiviai. 15 Palaiko Lietuvą (lenkų k.). adidas uk store 16 Krcishauptmanas vokiečių okupacinės valdžios pareigūnas, apskrities viršininkas. Dažniausiai Kreishauptmanais skirti buvę Vokietijos karininkai, prieš karą valdiškose įstaigose tarnavę asmenys.

  Komentarai

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *