Išsipildė neįgalios merginos svajonė – vairuoti automobilį

Parašyta: 2017-06-06 | Kategorija: Naujienos, Sveikata |

„Be automobilio – kaip be rankų ir be kojų“, – šypsosi nuo gimimo judėjimo negalią turinti Marija Gintarė Bigataitė (24 m.)

„Be au­to­mo­bi­lio – kaip be ran­kų ir be ko­jų“, – šyp­so­si nuo gi­mi­mo ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ti Ma­ri­ja Gin­ta­rė Bi­ga­tai­tė (24 m.), sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si sa­vo sva­jo­nę pra­dė­ti vai­ruo­ti. Prieš ke­le­tą me­tų mer­gi­na bai­gė mo­bi­lu­mo mo­ky­mo pro­gra­mą ir vos iš pir­mo kar­to iš­si­lai­kė vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną.

Tei­sės yra bū­ti­ny­bė

„Vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį vi­sa­da bu­vo ma­no sva­jo­nė. Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čiam žmo­gui be vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ir spe­cia­liai pri­tai­ky­to au­to­mo­bi­lio gy­ven­ti iš tie­sų la­bai su­dė­tin­ga. Ga­li­my­bė vai­ruo­ti yra bū­ti­ny­bė. Tai ypač pa­leng­vi­no ma­no bui­tį. Esu spor­tuo­jan­tis žmo­gus – šau­dau iš lan­ko, to­dėl ten­ka daž­nai va­ži­nė­ti į var­žy­bas po vi­są Lie­tu­vą“, – pa­sa­ko­ja Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­ti mer­gi­na, pa­klaus­ta, ko­dėl ji nu­spren­dė da­ly­vau­ti mo­bi­lu­mo mo­ky­mo pro­gra­mo­je.

Ma­ri­ja džiau­gia­si, kad pra­dė­jus mo­ky­tis ne­rei­kė­jo suk­ti gal­vos dėl pra­gy­ve­ni­mo, nes vis­kuo bu­vo pa­si­rū­pin­ta iš anks­to.

Mer­gi­na ti­ki­na, kad vai­ruo­ja sau­giai, ne­vir­ši­ja grei­čio ir lai­ko­si ke­lio žen­klų. „Kai tik įsi­gi­jau au­to­ma­ti­nį au­to­mo­bi­lį su ran­ki­niu val­dy­mu, iš Pa­ne­vė­žio į Ro­kiš­kį va­žia­vau ap­lan­ky­ti mo­čiu­tės. Va­žia­vau pen­kias­de­šim­ties ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu ir man vis at­ro­dė, kad le­kiu per grei­tai. Be ma­ši­nos bū­čiau kaip be ran­kų ir be ko­jų. Da­bar va­žiuo­ju ka­da no­riu ir kur no­riu“, – ne­ga­li at­si­džiaug­ti mer­gi­na, 2015 me­tais bai­gu­si mo­bi­lu­mo mo­ky­mo pro­gra­mą ir sėk­min­gai įgi­ju­si vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Svar­bu ati­tik­ti kri­te­ri­jus

Asta Kandratavičienė

„Trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo įgū­džių mo­ky­mai nė­ra toks pa­pras­tas da­ly­kas. Vi­sų pir­ma, ver­ti­na­ma, ar ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų tu­rin­tis žmo­gus su­ge­bės va­žiuo­ti sau­giai ir, aiš­ku, vež­ti ke­lei­vius. Nu­sta­to­mas mo­ky­mų da­ly­vio funk­ci­nis pa­jė­gu­mas, įver­ti­na­ma jo svei­ka­tos būk­lė. Tuo­met or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai, su­si­de­dan­tys iš te­ori­nių ži­nių įsi­sa­vi­ni­mo ir prak­ti­nio vai­ra­vi­mo “, – pa­sa­ko­ja Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė dr. As­ta Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

Mo­ky­muo­se ga­li da­ly­vau­ti ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų tu­rin­tys as­me­nys, ku­riems nu­sta­ty­tas 0–45 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo ly­gis. Vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo me­di­ci­ni­nė­je pa­žy­mo­je (For­ma Nr. 083-1/a) nu­ro­dy­tas trans­por­to prie­mo­nės pri­tai­ky­mo ap­ri­bo­ji­mas (tai­ko­mų ap­ri­bo­ji­mų ko­dai 10–51).

Iš­si­lai­kęs vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną, ne­įga­lu­sis ga­li pre­ten­duo­ti ir į trans­por­to prie­mo­nės įsi­gi­ji­mo kom­pen­sa­ci­ją.

Ne­mo­ka­mas ap­gy­ven­di­ni­mas ir mai­ti­ni­mas

„Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas skel­bia kon­kur­są ir pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės biu­dže­to kon­kur­so tvar­ka at­ren­ka or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios tu­ri vi­sas ga­li­my­bes, spe­cia­lis­tus bei įran­gą mo­ky­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čius as­me­nis. Pa­vyz­džiui, per­nai šią pa­slau­gą tei­kė Va­la­ku­pių re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras“, – sa­ko A.Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų ne il­giau kaip ke­tu­rias­de­šimt pen­kias ka­len­do­ri­nes die­nas bu­vo ap­mo­ka­mos ir da­ly­vių mai­ti­ni­mo bei ap­gy­ven­di­ni­mo iš­lai­dos.

„Mū­sų tiks­las – kuo la­biau pa­skleis­ti ži­nią apie mo­bi­lu­mo mo­ky­mus, kad ypač ra­jo­nuo­se gy­ve­nan­tys ne­įga­lie­ji su­ži­no­tų apie ga­li­my­bę įgy­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ir kreip­tų­si į Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tą. Per pra­ėju­sius me­tus šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo apie dvi­de­šimt žmo­nių. Dau­gu­ma jų iš pir­mo kar­to iš­lai­ko vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną. Ti­ki­mės, kad šie­met no­rin­čių­jų taip pat ne­trūks“, – sa­ko A.Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

Vi­sa in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su pro­jek­tų pa­raiš­kų tei­ki­mu, at­ran­ka ir fi­nan­sa­vi­mu, skel­bia­ma Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ndt.lt.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *