Onuškio seniūnija: vakar ir šiandien

Parašyta: 2016-04-12 | Kategorija: Naujienos, Onuškis, Savivaldybė |
2011 m. „Onuškio kermošius“ – iš kairės į dešinę „žydukas“ Liuda Korsanovienė, gaspadinės Rima Blikertienė ir Zita Aniulienė

2011 m. „Onuškio kermošius“ – iš kairės į dešinę „žydukas“ Liuda Korsanovienė, gaspadinės Rima Blikertienė ir Zita Aniulienė

Onuškio seniūnija yra gavusi savo vardą iš Onuškio miestelio, kuris istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1499 m. Kaip dabar atrodo Onuškio seniūnija, kalbamės su jau trejus metus dirbančia Onuškio seniūne Zita ANIULIENE, kilusia iš Taučionių k., buvusia mokytoja, baigusia tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą.

Onuškio seniūnija tikrai gavo vardą iš Onuškio miestelio, tačiau jūsų minimi 1499-ieji nėra Onuškio, esančio Trakų rajone, paminėjimo data. Istorinėje literatūroje rašoma, kad 1499 m. pirmą kartą paminėtas Onuškio, esančio Rokiškio rajone, pavadinimas ir aprašytas būtent tame Onuškyje buvęs dvaras. Literatūroje randame tik, kad 1505 m. buvo suteikta privilegija bažnyčios statybai Onuškyje, pastatyta medinė bažnyčia ir aprašomi vėlesni istoriniai įvykiai, todėl Onuškio vardo kilmė ir pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data nėra tiksliai nustatyta.

Kada atsirado Onuškio savivalda?
Istoriniuose šaltiniuose minima, kad jau XVII a. buvo suformuota Onuškio seniūnija. Kaip valsčiaus centras Onuškis buvo paminėtas ir 1905 m. Onuškio valsčių tuomet sudarė 11 seniūnijų, o valsčius buvo valstiečių luomo savivaldos institucija. Taigi, savivaldos šaknys Onuškyje labai gilios. Valsčiumi Onuškis išliko iki 1950 m. Nepriklausomoje Lietuvoje kertines vietos savivaldos nuostatas įtvirtino 1992 m. priimta Lietuvos Respub­likos Konstitucija, o detalizavo Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas. Taigi, savivalda Onuškyje atsirado tuo pačiu metu, kaip ir visoje laisvoje Lietuvoje.

Kada Jūs tapote seniūne? Ir kokius seniūnus iki Jūsų atsimenate?
Seniūne tapau 2011 m. Š. m. kovo 8 d. sukako ketveri metai, kai Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvau paskirta į Onuškio seniūnijos seniūnės pareigas. Galima sakyti, kad seniūne dirbu jau 4 metus. Seniūniją perėmiau iš buvusio seniūno Juozo Okunevičiaus, kuris Onuškio seniūnu buvo 14 metų. Su Juozu Okunevičiumi ir buvusiais, dabar jau pensinio amžiaus, seniūnijos darbuotojais palaikome draugiškus santykius, dažnai susitinkame, bendraujame. Prisimenu ir buvusį Onuškio viršaitį, o vėliau seniūną Aleksą Trečioką, mirusį 1997 m.

Kokiu būdu šiais laikais tampama seniūnu? Ką Jūs turėjote daryti, mokytis?
Skyrimo į seniūno pareigas tvarka reglamentuota LR Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais. Nieko nedariau specialiai tam, kad tapčiau seniūne. Visą gyvenimą mokiausi iš supančių žmonių, vadovėlių, mokymo programų ir daug dirbau. Kaip minėjote anksčiau, baigiau tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijau, daugelio požiūriu nelengvą, chemijos ir biologijos mokytojos specialybę. Dirbau mokytoja. 1999 m. tapau ir šešis metus dirbau Onuškio vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja, kuravau pagrindinį ir vidurinį ugdymą, apsigyniau vadybinę kategoriją. Metus laikinai ėjau Onuškio vidurinės mokyklos direktorės pareigas. 2004 m. įstojau į Mykolo Romerio universitetą ir įgijau teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Aktyviai dalyvavau įvairioje visuomeninėje veikloje. 1992 m. buvau viena iš Onuškio bendruomenės kūrimo iniciatorių, 1999 m. Lietuvoje įvedus profilinį mokymą ir prakalbus apie mokyklų tinklo optimizavimą su šviesios atminties mokyklos direktore Zita Okunevičiene organizavome parašų rinkimą dėl Onuškio vidurinės mokyklos išlikimo, 2002 m. dalyvavau Lietuvos mokytojų kongrese ir pristačiau savo parengtą pranešimą „Kaimo mokykla šiandieninėje švietimo reformos eigoje“, organizavau ir dalyvavau mokyklos aplinkos ir miestelio tvarkymo akcijose, dalyvavau projektinėje veikloje, 2009 m. buvau išrinkta Onuškio seniūnaite. Man visada rūpėjo ir rūpi gimtasis kraštas ir jo žmonės. Mokausi ir šiandien, domiuosi daugeliu sričių, dalyvauju įvairiose veiklose, todėl manau, kad seniūne tapau neatsitiktinai.

Pristatykite savo seniūniją (plotas, kaimai, mokyklos, įstaigos).

Onuškio seniūniją sudaro 71 kaimas, seniūnijos plotas –
25 000 ha. Seniūnija ribojasi su Alytaus r. Pivašiūnų seniūnija, Varėnos r. Jakėnų seniūnija, Trakų r. Aukštadvario ir Grendavės seniūnijomis. Seniūnijos centras – Onuškis. Miestelis nutolęs nuo Trakų miesto 30 km, važiuojant kryptimi Rūdiškės–Dusmenys–Alytus. Didesni seniūnijos kaimai yra Dusmenys, Vaickūniškės, Taučionys, Bičiūnai, Karaliūnai, Ramanava, Pasamavis, Alešiškės. Dvidešimtyje kaimų nėra gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, nors yra išlikusių ir naujai statomų namų. Tikimės, kad laikui bėgant, juose įsikurs gyventojai, atsiras nauji verslo subjektai.
2012 m. kovo 29 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė dekretu patvirtino Onuškio herbą –
žaliame lauke sidabrinė sidab­ražolė su trimis auksiniais žiedeliais. Sidabražolė garsėja plataus spektro gydomosiomis savybėmis. Jos lotyniškas pavadinimas Potentilla kilo nuo žodžio Potentia, kuris reiškia jėgą, galią. Šis augalas vienas svarbesnių kupoliavimo žolynų, kuriems būdavo teikiama ypatinga reikšmė, priskiriamos net magiškos savybės. Skydo žalia spalva simbolizuoja ne tik puikią Onuškio gamtą, bet ir papildo sidabražolės, kaip vaistinio augalo, prasmę, nes heraldikoje ši spalva reiškia ir sveikatą.
Seniūnijoje yra dvi bažnyčios. Dvarininko Kazimiero Šetkevičiaus rūpesčiu 1823–1829 m. pastatyta plytų ir akmenų mūro Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kuri išliko iki mūsų dienų. Ant bažnyčios portiko didelis geležinis kryžius, po kuriuo nutapyta Dievo apvaizdos akis. Portike užrašas „DE TUIS DONIS TIBI DOMINE OFFERO“ („Iš tavo donio (dovanų) tau, Viešpatie, aukoju“). 1900 m. bažnyčios teritorija apmūryta akmenų mūro ir plytinių stulpelių tvora. XX a. pradžioje šioje bažnyčioje vargoninkavo Kipras Petrauskas. 1939-1953 metais Onuškyje kunigavo Nikodemas Švogžlys-Milžinas. 1990 m. šventoriuje pastatytas medinis kryžius 1941–1952 m. tremtiniams atminti (autorius Vydas Kasparavičius). 1993 m. birželio 14 d. bažnyčios šventoriuje perlaidoti Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko, jo motinos Marijos ir sesers Filomenos palaikai, parvežti iš Altajaus krašto. Bažnyčia yra turistų ir svečių lankomiausias objektas Onuškyje.
Dusmenyse tikinčiuosius kviečia šviesi ir jauki Švč. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia. Tai antroji Onuškio seniūnijoje esanti bažnyčia. Šventoriuje palaidoti K. Petrausko tėvai.
Džiaugiamės Onuškyje esančia gimnazija. 2013 m. vasarį Onuškio vidurinei mokyklai buvo suteiktas Lietuvos Neprik­lausomybės akto signataro Donato Malinausko vardas, o 2014 m.
gruodį mokykla tapo Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija.
Turime Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centrą ir bendruomenės slaugytoją Dusmenų kaime, Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, kuri paslaugas teikia viso rajono gyventojams. Miestelyje yra vaikų darželis, Trakų kultūros rūmų padalinys, biblioteka, paštas, girininkija, ugniagesių komanda. 2015 m. duris atvėrė daugiafunkcinis centras Dusmenyse, kuriame įsikūrė Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinys, Dusmenų bendruomenė, biblioteka. Seniūnijoje veikia 8 parduotuvės, 9 verslo įmonės. Minėtose įstaigose ir įmonėse dirba didžioji dalis seniūnijos gyventojų, dalis darbuojasi Grendavėje esančioje medienos apdirbimo įmonėje, kiti išvyksta į miestus, užsienį. Seniūnijoje nedaug verslių žmonių, o norintys pradėti verstis savarankiškai išsigąsta finansinių įsipareigojimų naštos, kontroliuojančių institucijų gausos ir kurti verslą neišdrįsta.

Gal paaiškintumėte, kuo seniūnas rūpinasi, kokia yra seniūnės komanda? Kas seniūnijoje dirba ir kuo rūpinasi?
Vietos savivaldos įstatymas nustato 22 seniūnijos funkcijas ir 17 seniūno funkcijų. Seniūnija seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina, seniūnas rūpinasi seniūnijos vidaus administravimu, išduoda gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, leidimus. Notariato įstatymo nustatyta tvarka atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus, kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, organizuoja viešuosius darbus bei visuomenei naudingą veiklą, analizuoja, apibendrina ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui vietos gyventojų, bendruomenės atstovų, seniūnaičių pastabas ir pasiūlymus, rengia planus, projektus, ruošia ataskaitas, rūpinasi seniūnijai skirtų asignavimų panaudojimu ir atlieka dar daugybę įvairių funkcijų.
Seniūnas yra tas valstybės tarnautojas seniūnijoje, į kurį seniūnijos gyventojai ir kiti interesantai kreipiasi visais klausimais, dažnai ir tais, kurių sprendimas nėra seniūno kompetencijoje.
Apie seniūnės komandą galima kalbėti dvejomis prasmėmis. Tiesiogine prasme komanda yra labai maža. Onuškio seniūnijoje yra šeši darbuotojai: seniūnė, vyresnioji specialistė ir keturi darbininkai, dirbantys pusę etato. Plačiąja prasme seniūno komanda yra didelė, nes seniūnijoje dirba Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistė socialiniam darbui Onuškyje, Žemės ūkio skyriaus specialistas, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro socialinė darbuotoja. Svarbiausius klausimus sprendžiame kartu su keturiais seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais, įstaigų vadovais, seniūnijos darbuotojais. Organizuodami renginius, aplinkos tvarkymo akcijas į pagalbą kviečiamės ūkininkus, verslininkus. Seniūnės komanda yra visi geros valios žmonės, gyvenantys, dirbantys seniūnijoje, įvairiais darbais prisidedantys prie seniūnijos plėtros, puoselėjimo ir garsinimo.

Onuškio šventėje „Dviejų gimtinių nebūna“ 2015 m. dalyvavo (iš kairės į dešinę) Trakų r. sav. administracijos direktorius Jonas Liesys, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė, Trakų r. sav. merės pavaduotoja Marija Puč, merė Edita Rudelienė

Onuškio šventėje „Dviejų gimtinių nebūna“ 2015 m. dalyvavo (iš kairės į dešinę) Trakų r. sav. administracijos direktorius Jonas Liesys, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė, Trakų r. sav. merės pavaduotoja Marija Puč, merė Edita Rudelienė

Kažkada buvo Dusmenų seniūnija, dabar ji priklauso Onuškio seniūnijai. Kas rūpinasi Dusmenimis?
1986 m. Dusmenų apylinkė buvo prijungta prie Onuškio apylinkės, o 1995 metais Onuškio apylinkė tapo Onuškio seniūnija. Dusmenys yra vienas didžiausių Onuškio seniūnijos kaimų, viena iš keturių Onuškio seniūnijos seniūnaitijų. Pradėjusi dirbti seniūne, negalvojau apie Dusmenis kaip apie atskirą vienetą ar atskirą dalį. Dusmenyse, kaip ir kitose trijose seniūnaitijose, gyvena aktyvūs, kūrybingi, geros širdies žmonės, išrinktas seniūnaitis, įsikūrusi viena iš keturių seniūnijos bendruomenių. Seniūnijos centras yra Onuškis, todėl visus reikalus Dusmenų krašto žmonės tvarko Onuškyje. Susirinkimuose jiems atstovauja seniūnaitis Antanas Sindaravičius, bendruomenės „Dusmena“ pirmininkė Rima Karsokienė. Seniūnijos gyventojais, kaimais, visomis seniūnaitijomis rūpinuosi vienodai.

Nuo ko seniūnė pradeda kiekvieną darbo dieną? Kaip atrodo darbo diena?
Darbo diena prasideda nuo darbų paskirstymo. Darbai planuojami iš anksto, tačiau gana dažnai juos pakoreguoja oro sąlygos, darbus atliekantys rangovai, netikėtai iškylančios problemos, kurias reikia neatidėliotinai spręsti. Iš ryto sulaukiame gausybės skambučių, lankytojų, nes visais rūpimais klausimais seniūnijos gyventojai ar asmenys, turintys seniūnijoje nekilnojamąjį turtą, pirmiausiai kreipiasi į seniūnę. Daugelį klausimų išsprendžiame vietoje. Dėl klausimų, esančių ne seniūno ar seniūnijos specialistų kompetencijoje, nukreipiame į kitas savivaldybės, savivaldybės administracijos bei valstybės institucijas. Sumažėjus lankytojų srautui, rengiame įvairius dokumentus seniūnijos veiklos klausimais, vykstu derinti juos su savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos skyrių specialistais. Esant reikalui, dalyvauju susirinkimuose, mokymuose, seminaruose, susitikimuose, renginiuose. Daugelis renginių vyksta ir vakarais, ir šeštadieniais, ir sekmadieniais. Seniūnės darbo diena – labai dinamiška, įtemta, o darbas dažnai nesibaigia su darbo dienos ar darbo savaitės pabaiga.

Ar turi seniūnija pavaldžias įstaigas? Kas padeda Jums spręsti svarbiausius gyventojų socialinio, kultūrinio, medicininio aprūpinimo klausimus?
Seniūnija pavaldžių įstaigų neturi. Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu seniūnas gali teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo. Taip pat seniūnas gali būti paskirtas aptarnaujamoje teritorijoje Savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių valdymo organų nariu.
Seniūnijoje dirba savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistė socialiniam darbui Onuškyje, su socialinės rizikos šeimomis dirba Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro socialinė darbuotoja, yra Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, Dusmenų bendruomenės slaugytoja, Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Trakų kultūros rūmų Onuškio ir Dusmenų padaliniai, įsiregistravusios keturios bendruomeninės organizacijos. Kartu su savivaldybės administracija, šių įstaigų darbuotojais, atsižvelgdami į bendruomenių atstovų pasiūlymus, gyventojų poreikius ir sprendžiame gyventojų socialinio, kultūrinio ir medicininio aprūpinimo klausimus.

Ar dažnai esate kviečiama į Trakų rajono savivaldybę?
Rajono savivaldybėje dirbu. Einu Onuškio seniūnijos seniūnės pareigas t.y. esu savivaldybės administracijos filialo (savivaldybės struktūrinio teritorinio padalinio) vadovė. Savivaldybės centrinėje būstinėje būnu dažnai ir vykstu nekviečiama, o vykdydama tiesiogines savo pareigas.

Galite įvardyti seniūnijos metinius renginius/šventes, kurias švenčiate?
Seniūnijoje kasmet vyksta daug renginių, tačiau geriausiai žinomi yra skirti valstybinėms šventėms: Lietuvos valstybės Atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai,
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai, Valstybės dienai – Liepos 6-ajai paminėti skirti renginiai, „Oninės“ Dusmenų kaime, Onuškio kermošius. Kasmet vyksta Žemės dienos minėjimas, Užgavėnės,
šv. Velykų ir šv. Kalėdų renginiai, atstovaujame seniūniją rajoniniuose renginiuose. Renginius vietoje organizuoja Trakų kultūros rūmų Onuškio ir Dusmenų padaliniai, seniūnija, Onuškio Donato Malinausko gimnazija, Onuškio bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius, Onuškio, Dusmenų, Vaickūniškių, Pakalninkų bendruomenės. Sutelkę jėgas pasiekiame puikių rezultatų, galime pasigirti ir renginių dalyvių gausa, ir renginių kokybe.

Jūs gyvenate Onuškyje, turite šeimą. Gal galite pasakyti ką apie savo šeimą?
Esu ištekėjusi. Turiu gana gausią šeimą. Su vyru Artūru auginame tris dukras. Vyriausioji dukra Monika yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ketvirto kurso studentė, jaunesnioji Kotryna – Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto trečio kurso studentė, jauniausioji Austėja –
Onuškio Donato Malinausko gimnazijos šeštos klasės mokinė. Vyresniosios jau baigė, o jauniausioji dar mokosi muzikos Trakų meno mokykloje. Visos mokosi puikiai. Turime apie ką pasikalbėti, pasidžiaugiame laimėjimais, pasiguodžiame dėl nesėkmių. Visiems susirinkus namai pilni klegesio. Esame šauni komanda.
Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi
Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
ir Juozas VERCINKEVIČIUS

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *