Po vieną mes niekas, būry mes jėga!

Parašyta: 2015-02-13 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |
FDR_6337

Romualdas Rudzys

 Dalyvaudami rinkimų kampanijoje, susitikdami ir bendraudami su rinkėjais salėse ir gatvėse, teikdami savivaldybės tarybos narių ataskaitas bei viešojoje erdvėje galime geriau pažinti savivaldybės bendruomenės poreikitus, žmonių rūpesčius ir lūkesčius. Svarbiu aspektu iškyla ir nepagrįstų techninio ar socialinio pobūdžio pažadų bei įsipareigojimų teikimas ar dalijimas, ypač klausantis mūsų politinių oponentų.

Savo patirtį savivaldybės politinėje veikloje, derinu  su ilgamete profesine veikla ir patirtimi šilumos energetikos srityje. Kryptingai dirbu komitetuose ir komisijose. Nuolat domiuosi socialiniais bei ekonominiais bendruomenių gyvenimo reikalais. Tai leidžia  suprasti žmonių poreikius, užsitikrinti pasitikėjimą ir tinkamai  atstovauti jų interesus, svarstant ir rengiant savivaldybės sprendimų projektus. 

Keletą metų dalyvauju savivaldybių rinkimų kampanijos maratonuose. Du kartus (2009 m. ir 2013m.) daliai kadencijos man buvo pripažintas savivaldybės tarybos nario mandatas, todėl žinau rajono žmonių rūpesčius, lūkesčius, viltis tiek socialinėje, buitinėje, švietimo ar sveikatos, tiek verslo, darbo vietų steigimo ir išsaugojimo, sferose.

    Gerai patyriau, kaip svarbu savivaldybės politikams laikytis aukštų moralės normų. Sudarant ir pristatant rinkėjams veiklos programas, jas įgyvendinant bei siekiant socialinės žmonių gerovės tų normų laikytis dar svarbiau. Esu tikras, galimas tarybos narių koalicijų kaitalijimasis, tapęs mūsų rajone savotiška „grandinine tradicija“, sietinas ne tiek su tarybos darnaus darbo, savivaldybės bendruomenei svarbių reikalų nagrinėjimu, atsakingu sprendimų priėmimu, kiek su galimai asmeninių ar grupių interesų ar „įdarbinimo“ problemų tenkinimu. Strateginių plėtros ir veiklos planų kompetentingas sudarymas ir jų profesionalaus įgyvendinimo užtikrinimas kartais paverčiamas savivaldybei antraeiliu dalyku.

     Nesiimu detalizuoti siūlytų ir planuotų, bet neįgyvendintų bei nepradėtų tvarkyti žmonėms rūpimų darbų. Neskirstydamas tų darbų svarbos strateginiams planams privalomu visuomeninio intereso požiūriu, juo labiau pagal politinių partijų (ar koalicijų) ,,pageidavimą“ , pristatau gerbiamiems savivaldybės bendruomenės nariams, rinkėjams, kandidatams (į merus ar tarybos narius) nepilną mano siūlytų (ne vien asmeniškai) ar bandytų įgyvendinti priemonių ir darbų sąrašą (nebūtinai ta tvarka ir svarba, kuria tai buvo siūloma).

Manau, kad rajono bendruomenei tai svarbu ir žmonės turi pagrindo to tikėtis:

 • Šilumos ūkio pertvarkos,šilumos gamybos iš nepriklausomų atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, vartotojams pakeliamų šilumos kainų, tinkamos, savalaikės ir profesionalios centralizuoto šildymo sistemų priežiūros, paremtos dalykišku ir korektišku bendravimu tarp šilumos gamintojų, tiekėjų, prižiūrėtojų bei atsakingo savivaldybės institucijų šių darbų koordinavimo. Kad neatsirastų poreikio jieškoti priežasčių ir taisyti klaidas, padidinančias šilumos kainas ar sunaudojimą, kad investicijų planai, teikiami tvirtinti savivaldybės tarybai, būtų pateikiami tik ekonominės naudos suskaičiavimo pagrindu;
 • Darbo vietų išsaugojimo, jų kūrimo skatinimo,emigravusiųjų sugrižįmo, galimai palankesnių sąlygų verslo, įskaitant smulkųjį ar vidutinį, plėtrai. Rūdiškių m. ekonominės plėtros zonos sudarymas, ir steigimas pagal šio miesto bendrojo plano sprendinius;
 • Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) siekiant esminiai – ne vien popieriuje atliekamais investiciniais planais – pagerinti gyventojų socialines sąlygas, padidinti šilumos sunaudojimo efektyvumą. Savivaldybės lygyje aktyviai dalyvauti, padedant daugiabučių namų butų savininkams priimti sprendimus dėl energetiniu ir finansiniu požiūriu racionalių projektų. Organizuoti ir visokeriopai skatinti kompleksinę daugiabučių namų kvartalų renovaciją, atgaivinti prieš aštuonetą metų pradėtą (prof. Jurgio Bučo parengtą) Trakų senamiesčio įvaizdžio tvarkymo, šilumos taupymo, šlaitinių apšiltintų stogų įrengimą (sudarant sąlygas, kur tai techniškai įmanoma, įsirengti palėpes);
 • vŠvietimo sistemos, pareikalujančios pusės viso savivaldybės surenkamo biudžeto poreikio, tobulinimo, pertvarkos pagal kvalifikuotai parengtą 2015 – 2018 švietimo įstaigų veiklos tobulinimo planą, geriausiai atitinkantį savivaldybės bendruomenės, tautinių bendrijų lūkesčius;
 • Gyventojų, ypač jaunimo, sveikatinimo problemų sprendimo, sporto ir fizinės kultūros prieinamumo ir pradedantiems, ir meistriškumo siekiantiems jaunuoliams ir jaunuolėms sąlygų tobulėti sudarymo. Trakų gimnazijos (po akreditavimo) pertvarkymas (praplėtimas) į sportinio meistriškumo ir verslumo skatinimo mokymo įstaigą (ženkliai padidinant užklasinės veiklos galimybes, steigiant sporto (irklavimas, krepšinis, kt.) kryptingo ugdymo klases);
 •  Trakų miesto parko „uždelsto veikimo“ projekto atlikimo ir jo įrengimo plano įgyvendinimo;
 • Lentvario miesto socialinės- kultūrinės gyvensenos lygio ženklaus pagerinimo (miesto parkas, tarptautiniams reikalavimams atitinkantis stadionas, (kultūros centras ir biblioteka, meno mokyklos plėtra, geležinkelio tunelio autotransportui ir pėstiesiems įrengimas);
 • LKF, arba mano vadinamo „Lentvario kultūros fabriku“, steigiamo savivaldybės viešosios įstaigos pagrindu, jei reikia- su viešu ir privačiu kapitalu, plačiai dalyvaujant bendruomenėms, pasinaudojant (iki 2020) LR Vyriausybės bei Struktūrinių fondų lėšų parama („Klaipėdos kultūros fabriko“, veikiančio buv. tabako fabriko teritorijoje, įsteigimo pavyzdžiu, neturinčio, beje, tokio arch. F. Andre kurto, šimtmetį puoselėto parko ir dvaro ansamblio)!
 • Trakų m. Birutės g. išvogto, suniokoto ir apleisto triaukščio pastato pertvarkymo į modernų, ekonomišką šilumos energijos sunaudojimo ir investicijų poreikio požiūriu (ekonominės klasės), mažų butų (1-2 kamb.) gyvenamąjį namą. Perimama daugeliu atveju sėkmingai taikomo viešosios ir privačios partnerystės investicijų srityje modelio patirtis; pirmame (cokolio) aukšte gali būti įrengiamos biurų, kontorų patalpos (savivaldybės įstaigų ar asmenų nuomai);
 •  Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos, nesukeliančios nepagrįsto kainų vartotojams didėjimo. Peržiūrimas (jei reikia, tikslinamas) savivaldybės teritorijos Vandentvarkos vystymo ir plėtros planas, suteikiantis galimybę racionaliam ES Struktūrinių fondų paramos lėšų panaudojimui, užtikrinantis tinkamą geriamojo vandens kokybę ir našumą. Aktualiausia užduotis: spręsti ir įgyvendinti nuotekų tvarkymo (su lietaus nuotekomis) paslaugų teikimo pertvarką, tam tikslui parengiant atitinkamas projektines studijas, techninius projektus ir juos įgyvendinti;
 • Strateginių plėtros planų kuo viešiesnio, dalyvaujant kuo platesniam savivaldybės bendruomenės narių ratui, sudarymo, nagrinėjimo, įgyvendinimo ir kontrolės (viešai ignoruosiu dabartinę situaciją, kai strateginius plėtros (veiklos) planus nagrinėja, juos teikia tvirtinti tarybos nariams (koalicijai) iš grupės tarybos narių (keli asmenys) sudaroma komisija, kviečiama vos prieš posėdį, be viešosios nuomonės, ekspertų išvadų, plėtros galimybių studijų  ar recenzijų);
 • Trakų rajono bendrojo plano (kartu su miestų planais) peržiūrėjimo, jo sprendinių, palankesnių savivaldybės bendruomenei, užtikrinančių subalansuotą plėtrą, parengimo (plano galiojimui sukakus 5-7 metams).

Tikiu, kad šios siūlomos bei kitos geros iniciatyvos, kuriančios Trakų rajono gyventojų gerovę, turi ir gali būti sėkmingai  įgyvendintos, todėl kovo 1-ąją sieksiu Trakų savivaldybės tarybos nario mandato.

 

 

Romualdas Rudzys

Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras

LSDP tarybos narys, tautinių bendrijų komiteto narys

 

Kandidato numeris rinkimų sąraše 10

Partijos Nr. 2 

Kopija iš Lsdp-logo

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkimų kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 133

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *