Rajono švietimo įstaigose pradedamas mokymas nuotoliniu būdu

Parašyta: 2020-03-26 | Kategorija: Mokyklos, Naujienos |

Pasibaigus mokinių pavasario atostogoms, rajono švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai tęs ugdymo procesą, tačiau ne taip, kaip įpratę, o naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, virtualiose klasėse.

Kol mokiniai atostogavo, mokytojai intensyviai ruošėsi darbui pasikeitusiomis sąlygomis: mokėsi, ieško informacijos, rengė užduotis, testus, išbandė įvairių skaitmeninių platformų galimybes.

Siekiant pasirengti mokyti nuotoliniu būdu, švietimo įstaigos įsivertino technologines galimybes, turimas ir naudojamas skaitmenines priemones, virtualias aplinkas, individualiai aiškinosi mokinių galimybes mokytis nuotoliniu būdu (mokymosi priemonės, internetinė prieiga).

Per dvi savaites intensyviai vyko pasiruošimo darbai: susitarimai dėl nuotolinės mokymosi aplinkos mokytojams ir mokiniams, bendravimo aplinkos mokytojams ir tėvams, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Švietimo įstaigos rengė nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašus ir/ar planus, kuriuose aptartas ugdymo turinys, konsultavimo(si) laikas, vertinimo būdai, grįžtamasis ryšys, specialistų pagalbos teikimas mokiniams, informavimo ir bendravimo su mokiniais ir jų tėvais būdai ir priemonės.

Rajono švietimo įstaigose ugdymo programoms įgyvendinti bus naudojamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojamais skaitmeniniais ištekliais, nuotolinio mokymosi aplinkomis ir priemonėmis (Elektroniniai dienynai („Tavo Mokykla“ (TaMo), „Mano dienynas“, „BFT Veritus“, „Mūsų darželis“); „EDUKA klasė“; Moodle sistema; Zoom; MS  office 365; Elektroninės EMA pratybos; Google formos; Google Clasroom; Google Hangouts, Edmodo, Facebook tinklai; WhatsApp; Vyturys.lt, ,,Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka; Egzaminatorius.lt; skaitmeninės įvairių mokomųjų dalykų mokymo(si) priemonės; vaizdo pamokos, virtualios pamokos; edukaciniai žaidimai, vaizdo filmukai vaikams; muziejai, lankomi objektai online; ugdymo sodas; vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, mokytojų parengtos užduotys, mokymo(si)  medžiaga.). „YouTube“ socialiniame tinkle patalpinta informacija bus naudojama meninių, kūno kultūros ir kitų dalykų pamokoms organizuoti.

Mokiniams nesupratus pateiktos medžiagos ar užduočių, sutartu laiku, naudojantis išbandytomis informacijos perdavimo priėmimo priemonėmis („Viber“, „Messenger“,  „Skype“,  telefonas ir kt.), bus organizuojamos konsultacijos.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, galintiems naudotis elektroninėmis sistemomis, bus parengtos jų mokymosi lygį atitinkančios užduotys. Dėl šių mokinių mokymo bus daugiau bendradarbiaujama su tėvais. Mokiniams, ugdomiems lavinamosiose klasėse, mokytojai paruoš užduotis ir patarimus tėvams dėl ugdymo. Mokiniams, neturintiems kompiuterių ir/ar interneto prieigos, bus parengti užduočių paketai ir perduoti susitartais saugiais būdais. Socialinę ir specialiąją pagalbą mokiniams teiks mokyklose dirbantys socialiniai ir specialieji pedagogai, psichologinę pagalbą – Trakų r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Mokinių vertinimas, kaip įprastai, bus fiksuojamas mokyklų naudojamuose elektroniniuose dienynuose. Vertinimas ir įsivertinimas vyks įstaigose aptartais vertinimo būdais. Ugdymo organizavimo tvarka mokyklose yra aptarta nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašuose/planuose.

Nuotoliniu būdu ugdymas bus tęsiamas ir rajono neformaliojo švietimo įstaigose, vykdančiose formalųjį švietimą papildančias programas. Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklos pedagogai, kaip ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokymą organizuos sinchroniniu ir asinchroniniu būdais. Ugdymas vyks prisijungus prie pasirinktos skaitmeninės įrangos (Skype, Viber, Facetime, Messenger, kt., per el. dienyną Veritus). Individualios pamokos vyks tiesiogiai sujungus vaizdą ir garsą. Bus naudojamos visų klasių muzikos istorijos dalyko elektroninė versija su visa reikalinga medžiaga, užduotimis, atsiskaitymų klausimais bei muzikos klausymu. Šokio pamokas planuojama organizuoti be tiesioginių susijungimų, bus teikiama vaizdo medžiaga, įrašytos šokio pamokos. Vietoje praktinio šokio ansamblyje, mokytojai siūlys mokiniams stebėti profesionalių bei šokio mėgėjų koncertų vaizdo įrašus, taip pat įrašus apie šokio ir šokio kostiumo istoriją ar rašytinę medžiagą apie folkloro šokius, žaidimus ir pan.

Dailės užsiėmimai vyks susijungus į grupę per pasirinktą programą. Dailėtyros medžiaga bus siunčiama dokumentu ir vaizdu, bus lankomi virtualūs muziejai.

Atsiskaitymai ir mokinių vertinimas bus organizuojami pasitelkiant tiesioginį nuotolinį skaitmeninį ryšį arba įrašomas/fotografuojamas ir siunčiamas mokytojui/vertinimo komisijai. Mokinių pasiekimų įvertinimai bus fiksuojami el. dienyne.

Nuotolinis ugdymas Trakų rajono ikimokyklinėse įstaigose bus organizuojamas naudojant elektroninio dienyno platformą „Mūsų darželis“, „Facebook“, „Messenger“ tinkluose sukurtas grupes, el. paštą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai,  informuos tėvus apie savaitės temą, pateiks  trumpą aprašymą (tikslas, uždaviniai, vaiko veikla), mokymo medžiagą, pasiūlys tėvams užduotis pratybų knygelėse, grožinės literatūros kūrinėlius, idėjas meninei veiklai, žaidimus ir kt.

Siekiant užfiksuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangą, ypač reikšmingas bus tėvų indėlis ir pagalba. Tėvai fiksuos veiklos akimirkas ir nuotraukas siųs pedagogui, bendrauja bus uždarose  „Facebook“ grupėse. Tėvų įsitraukimas – svarbiausia sąlyga sėkmingam bendradarbiavimui.

Kviečiame tėvelius sudaryti sąlygas vaikams mokytis nuotoliniu būdu aprūpinant ne tik reikiamomis priemonėmis ir interneto prieiga, bet ir paruošiant vaikus atsakingam požiūriui į mokymąsi nuotoliniu būdu (prisijungimas prie mokytojo paskyros pagal nustatytą pamokų, konsultacijų laiką, užduočių, savarankiškų veiklų atlikimą ir kt.).

Sklandus nuotolinio ugdymo organizavimas priklauso ne tik nuo pasirengimo, turimų priemonių, darbo organizavimo, bet ir techninių galimybių. Jau dabar švietimo įstaigos susiduria su techninėmis kliūtimis dėl prisijungimo prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos, ne visi mokiniai turi reikiamas priemones, interneto prieigą. Mokyklų bendruomenės sprendžia šias problemas, tačiau visi suprantame, kad susidursime su technologinėmis ir kitomis nuotolinio ugdymo problemomis, kurios kels sumaištį, pasipiktinimą, nusivylimą. Todėl labai svarbu operatyviai reaguoti į visus trikdžius švietimo įstaigoms, mokiniams, mokinių tėvams ir kartu bendraujant bei bendradarbiaujant sudaryti sąlygas sklandžiam mokymuisi.

Padėdami vieni kitiems mokykimės įveikti iššūkius ir užtikrinti kokybišką nuotolinį ugdymą.

Informacija apie nuotolinį ugdymą  skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis, Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis, Trakų rajono savivaldybės svetainėje http://www.trakai.lt/gyventojams/svietimas/aktuali-informacija  ir švietimo įstaigų svetainėse.

Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *