Rugsėjo 2-oji – pagrindinė Trakinių atlaidų diena

Parašyta: 2018-09-07 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Trakai |

Sekmadienio ankstus rytas pirmuosius maldininkus, atvykusius į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus (Trakinių) atlaidus, pasitiko tyla ir ramybe: virš ežero kilo rūkas, girdėjosi paukščių balsai, gatvėje tingiai šmirinėjo katinai, saulėje švytėjo pirmieji geltoni, šiemet dar taip sodriai žaliuojančių medžių lapai.

Rugsėjo 2-ąją – pagrindinėje Trakinių atlaidų dienoje ir Spalvotų šypsenų šventėje dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, dvasininkų, Trakų miesto svečių
                                                                                                                                      Antano Ulčino nuotr.

Tačiau greitai viskas pasikeitė. Vis daugiau žmonių rinkosi Reinės aikštėje, šventoriuje ir bazilikoje: džiaugsmingi pasisveikinimai, linksmi pokalbiai, laimingi veidai ir pasiruošę padėti šeimininkai. Bendruomenės palapinėje buvo teikiama informacija apie Trakus, baziliką ir Trakinių atlaidų renginius bei Popiežiaus Pranciškaus vizitą. Vyko ir viktorina, o atsakiusiems į klausimus prisiminimui buvo įteikiamas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslėlis su malda.
Prieš šv. Mišias vyko katechezė. Ją vedė kunigas Gabrielius Satkauskas. Jis rėmėsi Popiežiaus Pranciškaus šv. Mišių Romos Didžiojoje Marijos bazilikoje, kurioje saugomas Marijos paveikslas „Salus populi romani – Romos gyventojų gelbėtoja“ išsakytu kvietimu pasitikėti Švč. Mergele Marija ir atsiduoti jos globai, nes „kai mes meldžiame užtarimo, Marija meldžia už mus“. Kunigas G. Satkauskas priminė, kad jau pirmieji krikščionys meldė Marijos užtarimo, nes ji, visų krikščionių Motina, rūpinasi tikėjimu, saugo santykius, pagelbėja nelaimėse ir padeda išvengti blogio, nes tuose namuose, kur yra Dievo Motina, velnias neįžengia. Katechezei baigiantis kunigas G. Satkauskas, kaip ir Šventasis Tėvas, pakvietė susirinkusius tikinčiuosius triskart sukalbėti „Šventoji Dievo Motina, Šventoji Dievo Motina, Šventoji Dievo Motina“. Taip kadaise meldėsi Efezo krikščionys.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas bendravo su Trakų rajono savivaldybės mere Edita Rudeliene (centre) ir susirinkusiais tikinčiaisiais Reinės aikštėje
                                                                                                                                 Danos Buinickaitės nuotr.

Pagrindinę Trakinių atlaidų dieną meldėmės už Tėvynę Lietuvą ir jos gyventojus. Iškilmingas šv. Mišias celebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Trakų dekanas klebonas Jonas Varaneckas ir kiti kunigai. Šv. Mišiose lenkų kalba giedojo Trakų parapijos choras, o pamaldų metu lietuvių kalba – kamerinis choras „Aidija“ (vad. R. Gražinis). Šis choras – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, jo repertuare grigališkojo choralo, klasikinės ir modernios muzikos kūriniai. Kasmet choras surengia apie 30 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, o šiemet, Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo karūnavimo jubiliejaus metais, jau ne pirmą kartą džiugina Trakų bazilikoje susirinkusius tikinčiuosius.

Pagrindinę Trakinių atlaidų dieną aukoti šv. Mišių Trakų bazilikoje atvyko Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
                                                                                                                   Danos Buinickaitės nuotr.

Arkivyskupas metropolitas  G. Grušas homilijoje priminė apaštalo Jokūbo raginimą būti žodžio vykdytojais. Žodžio, kuris yra įdiegtas mūsų širdyse ir gali išgelbėti mūsų sielas. Tas žodis –tai Dievo Įstatymas. Jo duoti Įsakymai yra mus išlaisvinanti jėga, o gyvenimas pagal juos ugdo mūsų sąžinę, kuri kaip kompasas, veda mus namo, ten, iš kur atėjome – pas Dievą, į amžinąjį gyvenimą.
Arkivyskupas metropolitas priminė, kad jau mūsų protėviai pasirinko Mariją Lietuvos Globėja, kad gintų mūsų šalį ne tik nuo išorės priešų, bet ir mus nuo tų, kurie gali ir nori pražudyti sielas – nuo sielos priešų. Ir šioje kovoje mes šaukiamės Marijos apgynimo. Arkivyskupas metropolitas kreipėsi į tėvus, kviesdamas juos perduoti vaikams tikėjimą Marijos globa, kad šie žinotų apie Motiną, į kurią visuomet galima kreiptis. Jis akcentavo: jei norime Lietuvai viltingos ateities, visų mūsų pareiga – užauginti Mariją mylinčią kartą.

Kūrybinės dirbtuvės
                                                                                                                Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Taip, kaip Dievas patikėjo Marijai savo vienatinį Sūnų, arkivyskupas G. Grušas pakvietė žmones patikėti Švč. Mergelei savo šeimas, tikėjimą, Tėvynę, dorybes ir sveikatą bei, priminęs, kad šiais jubiliejaus metais vyskupai paaukojome Lietuvą Nekaltai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai, paragino kalbėti Paaukojimo maldą.
Rugsėjo 4 d. minėjome Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 25-metį. Arkivyskupas prisiminė Popiežiaus kreipimąsi į Lietuvos jaunimą, jo raginimą skaityti Evangeliją, pažinti Tikėjimą, gilintis į Katekizmą, kurti šeimas kaip namų Bažnyčias. Šį rugsėjį laukiame atvykstančio Popiežiaus Pranciškaus. Trakų Dievo Motinos jubiliejus simboliškai pasibaigs rugsėjo 23 d., kai Kaune šv. Mišių metu kartu su Šventuoju Tėvu žvelgsime į Trakų Dievo Motinos atvaizdą šalia altoriaus: Marija bandys atgręžti mūsų širdis į savo Sūnų Jėzų, kad iš tiesų atsiverstume ir atsinaujintume dvasia. Nes tokia yra tikroji jubiliejaus prasmė – grįžti prie Kristaus. Arkivyskupas G. Grušas patikėjo Trakų Dievo Motinai pasirengimą Šventojo Tėvo vizitui, laiką, kai Popiežius Pranciškus lankysis Baltijos šalyse, ir visų Lietuvos žmonių širdis, kad paruoštų jas priimti Dievo žodį.

Šventės dalyviai 
                                                                                                                   Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Spalvotų šypsenų šventė prasidėjo ansamblio „Troczanie” ir ansamblio iš Lenkijos „Modlnicanie“ (Wielka Wieś) koncertine programa. Vėliau į Vilnių buvo išlydėti bėgikai iš Lenkijos. Pašto bėgimo tradicija Lenkijoje gyvuoja nuo seno. Bėgimo trasa jungia įvairius Lenkijos miestus. Šiemet įtraukti ir Lietuvos miestai. Šis bėgimas, tarytum, tęsia Lenkijos ir Lietuvos paštų bendrą veiklą: liepos 26 d. buvo pristatyta abiejų valstybių paštų išleista bendra pašto ženklų laida, skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui.

Šauliai virė skanią košę
                                                                                                                 Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Po šv. Mišių lietuvių kalba bazilikoje vyko sakralinės muzikos koncertas. Lietuvių kompozitorių kūrinius, skirtus Švč. Mergelei Marijai pagerbti, atliko kamerinis „Aidija“ (vad. R. Gražinis), Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo (vad. Violeta Savickaitė-Paciūnienė) ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorai. Koncerto pradžioje buvo atlikta „Giesmė apie Trakų paveikslo Švč. Mergelę“ (vert. J. Trilupaitienė). 1754 m. parašyta giesmė naujai atgimė paveikslo karūnavimo jubiliejaus metais. Muzikos ir žodžių autoriai nežinomi. Koncerte taip pat skambėjo kompozitorių V. Augustino, V. Bartulio, A. Martinaičio, A. Navako, G. Samsono ir K. Vasiliauskaitės kūriniai chorams. Pabaigoje klausytojai turėjo galimybę padėkoti ne tik choristams, kurių užburiantys balsai skambėjo po bazilikos skliautais, bet ir atliktų giesmių autoriams V. Augustinui, A. Navakui, G. Samsonui ir K. Vasiliauskaitei.

Trakinių atlaiduose dalyvavo Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas su žmona Eugenija

Tuo pat metu Reinės aikštėje prie parapijos namų toliau šurmuliavo Spalvotų šypsenų šventė. Šauliai vaišino kareiviška koše, įvairios kūrybinės veiklos buvo siūlomos šeimoms, buvo prekiaujama knygomis ir Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojų dirbiniais.

Elžbieta Oleškevič su kolega Edvardu Ščiglo susirinkusiesiems dainavo populiarias dainas
                                                                                                                             Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Didžiojoje kūrybinių dirbtuvės palapinėje atlaidų šventės mažieji dalyviai ir jų tėvai piešė kreidelėmis ir tapė guašu, pūtė burbulus ir pynė žuvytes, kartu su Užupio menininkais gamino ir laidė aitvarus bei vėjagaudes tūbas, su Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolėmis mokėsi kaligrafinio rašymo.
Žirgynas „Laimingas žirgas“ siūlė pajodinėti žirgais: susidraugauti su šiuo žmogaus pagalbininku ir jį geriau pažinti bei pamilti, atrasti jodinėjimo malonumą ir naujai pažvelgti į Trakų gatves jojant.
Reinės aikštėje veikė knygų mugė. Katalikų pasaulis, Magnificat ir Vorutos fondas prekiavo savo leidiniais. Knygynų darbuotojos mielai pristatė naujai išleistas knygas, pasakojo apie leidinius vaikams ir patarė dar knygos neišsirinkusiems.
Šventės scenoje dainininkė Elizabeth Olshey (tikrasis vardas –Elžbieta Oleškevič) atliko savo kūrybos ir kitų autorių populiarias dainas. Apie šią jauną Lietuvos atlikėją daugelis išgirdo tik šiemet, kai ji su savo kūrybos lietuviška daina dalyvavo nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Šventės svečiai pritarė dainininkei plojimais, kartu dainavo populiarių dainų priedainius.
Nuskambėjus paskutinei dainai, pasibaigė Spalvotų šypsenų Šventė, tačiau Trakinių atlaidai tęsėsi.

Ona TOLOČKAITĖ,
Trakų parapijos Šv. Faustinos savanorių grupės vadovė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *