Trakų rajono savivaldybė ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius organizuoja 2015 m. viešuosius darbus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir skelbia darbdavių atranką

Parašyta: 2015-02-23 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

image description

Trakų rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programa skirta įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas.

Viešųjų darbų programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo VI dalimi. Viešuosius darbus organizuoja Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius kartu su Trakų rajono savivaldybės administracija bei darbdaviais (Trakų rajono savivaldybės teritorijoje įregistruotos įmonės, įstaigos, organizacijos, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos), vadovaujantis 2015 m. vasario 12 dienos Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-24 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos, skirtos padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą patvirtinimo“.

Viešųjų darbų programos dėka bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai, teikiantys socialinę naudą Trakų rajono savivaldybės vietos bendruomenei, padedantys palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą:

 Socialinės ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;

 Valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;

 Valstybinėje žemėje esančių ežerų ir kitų vandens telkinių, paplūdimių pakrančių tvarkymo, tvirtinimo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

 Istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, nacionalinio ir regioninių parkų,  valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių,  priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

 Valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

Sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

  Užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai.

Viešųjų darbų pradžia – 2015 m. I ketv., pabaiga – 2015 m. IV ketvirtis. Viešųjų darbų programos vidutinė trukmė 1 asmeniui – 2 mėn. Bedarbius į viešuosius darbus siunčia Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius.

Pirmenybė dirbti viešuosius darbus bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti nuolatinio darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.

Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurių numatomas viešųjų darbų pobūdis padeda palaikyti ir plėtoti Trakų rajono savivaldybės vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą ir kurie numato po viešųjų darbų asmenis įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

 Viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius ir Trakų rajono savivaldybė su darbdaviais sudaro tipines trišales viešųjų darbų įgyvendinimo finansavimo sutartis. Darbdavys su Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus nusiųstais ieškoti darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.

Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus siųstą asmenį, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokama subsidija darbo užmokesčiui (negrąžintinos lėšos), skirta iš dalies ar visiškai apmokėti darbo užmokesčiui už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį (nuo 2015-01-01 1,82 Eur) ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms bei piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą); taip pat įskaitomos lėšos kitoms su viešaisiais darbais susijusioms išlaidoms bei viešųjų darbų administravimo išlaidoms kompensuoti.

 Darbdavys moka darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodyto darbo užmokesčio dalį, kurios nekompensuoja mokama subsidija darbo užmokesčiui, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, apskaičiuotas nuo šių priedų, priemokų ar išmokų.

Nurodytas kompensacijas, įgyvendinant savivaldybių programas, kurių metu vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, darbdaviams moka Trakų rajono savivaldybė (40 procentų) ir  Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius (60 procentų). Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos pateikia su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti patvirtintą viešųjų darbų programą, konkurso būdu, nustatyta tvarka parenka nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir atrankos komisija ir, atsižvelgdama į skirtas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės perduotos savivaldybėms) Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimo ir įgyvendinimo funkcijai atlikti lėšas, jas paskirsto atrinktiems darbdaviams ir jų sąrašą teikia tvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Darbdaviai, norintys dalyvauti Viešųjų darbų programoje, pateikia šiuos dokumentus:

–Viešųjų darbų organizavimo 2015 m. pasiūlymą. Pasiūlymuose darbdaviai nurodo laikinų viešųjų darbų pavadinimą, pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus bei kitą skelbime apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus nurodytą informaciją.

 – Viešųjų darbų programos darbo užmokesčiui skirtų lėšų sąmata 2015 m.

 Reikalingų dokumentų pavyzdžius galima gauti Trakų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus 104 kabinete (Vytauto g. 33, Trakai) arba interneto puslapyje www.trakai.lt  naujienų skiltyje, rašinyje  ,,Trakų rajono savivaldybė ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius organizuoja 2015 m. viešuosius darbus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir skelbia darbdavių atranką“,  1-as ir 2-as priedai.

Dokumentus (užpildytą pasiūlymą, atsižvelgiant į laikino pobūdžio darbų, teikiančių socialinę naudą Trakų rajono savivaldybės vietos bendruomenei, padedančių palaikyti ir plėtoti vietos  bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą ir sąmatą) prašome pateikti iki 2015 m. kovo 6 d. Takų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriui, adresu 104 kab., Vytauto g. 33, Trakai. Dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, sunumeruoti, susiūti ir paskutiniame lape, nurodant lapų skaičių, patvirtinti įmonės įgalioto asmens parašu ir spaudu.

 Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 528) 58 320, el. p.  ausra.vecerinskiene@trakai.lt.

Aušra VEČERINSKIENĖ,

Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *