Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos santrauka

Parašyta: 2019-08-09 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

2018 metų Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita parengta, vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatais ir 2018 metų veiklos planu.

Trakų rajono savivaldybė

Kiekvienais metais darbas vykdomas pagal patvirtintą veiklos planą, kuris derinamas su Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu. Tarnybos 2018 metų veikla buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių – Išvadų dėl pateiktų tvirtinti 2017 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir Išvados dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos – parengimą ir pateikimą Rajono savivaldybės tarybai.

Siekiant nedubliuoti finansinio audito metu atliekamų procedūrų Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės įstaigose, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės iniciatyva yra aptariamos su Savivaldybių kontrolieriais planuojamos atlikti audito procedūros.

2018 metais buvo :

  • Baigti atlikti Trakų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų auditai. Audito ataskaita ir Išvados pateiktos Trakų rajono savivaldybės tarybai, Trakų rajono savivaldybės merui, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
  • Pradėtas veiklos auditas ir pateikta išankstinio tyrimo ataskaita 2019 m. kovo 29 d. „Ar efektyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas Trakų rajono savivaldybėje“;
  • Parengta ir pateikta Trakų rajono savivaldybės tarybai Savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaita;
  • Parengtas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2019 metams ir nustatyta tvarka suderintas bei patvirtintas;
  • Pradėtas vykdyti 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditas;
  • Pagal Savivaldybės kontrolieriaus kompetenciją buvo nagrinėti paklausimai, gyventojų skundai, prašymai, pranešimai, teikti atsakymai ir išvados.

Su atliktų auditų ataskaitomis ir auditų išvadomis galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, pasirenkant nuorodą → Taryba → Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

  • Teikta išvada dėl garantijos suteikimo, imant UAB ,,Trakų autobusai“ 630 000,00 eurų banko paskolą, arba sudarant iki 630 00,00 eurų finansinio lizingo sutartis (2018-03-22 Nr. R4-13).
  • Teikta išvada dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti 800,00 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą (2018-08-21 Nr. R4-36).
  • Teikta išvada dėl garantijos suteikimo, imant UAB ,,Trakų paslaugos“ 300 000,00 eurų banko paskolą, arba sudarant iki 300 00,00 eurų finansinio lizingo sutartis (2018-08-21 Nr. R4-35).

Be tiesioginių pareigų, susijusių su auditų vykdymu, Savivaldybės kontrolierė dalyvavo Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, pagal savo kompetenciją vykdė įstaigos vidaus administravimo funkcijas.

Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama, kad Savivaldybės materialusis ir finansinis turtas būtų tinkamai ir tikslingai naudojamas, kad būtų daroma kuo mažiau pažeidimų jį apskaitant, vykdo prevencinę veiklą. Kontrolės ir audito tarnyba 2017 metais sutikrino visų Trakų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų finansinių ataskaitų duomenis su šių įstaigų Didžiųjų knygų duomenimis ir radus neatitikimus pastoviai teikė pastabas žodžiu, atskirais atvejais – el. paštu. Pastebėtus neatitikimus įstaigų apskaitos darbuotojai ištaisydavo. 2018 m. visų seminarų ir mokymų metu įgytomis žiniomis pasidalijame su įstaigų vadovais ir buhalteriais, juos konsultuodamos, padėdamos išspręsti jiems iškilusias problemas.

            Savivaldybės administracijos vadovybė ir Savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai ir toliau tobulina aukščiausiojo lygio kontrolę, skiriant ir panaudojant lėšas asignavimų valdytojams. Aukščiausio lygio kontrolė vykdoma įdiegtų naujų apskaitos kompiuterinių programų pagalba.

            Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymui žmogiškieji ištekliai yra minimalūs.

            Dėkoju audituojamų įstaigų vadovams, finansininkams ir kitiems specialistams už geranorišką bendradarbiavimą su Tarnybos darbuotojais.

            Jeigu turite informacijos apie netinkamą lėšų ir turto naudojimą, prašome mus informuoti telefonu 8 (528) 58302, arba el. p. danute.juskeviciene@trakai.lt.

                                                                                                                                                       Danutė JUŠKEVIČIENĖ,

                                                                                                                                                       Savivaldybės kontrolierė

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *