Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos santrauka

Parašyta: 2022-10-13 | Kategorija: Ekonomika, Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

2021 metų Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatais ir 2021 metų veiklos planu.

Kiekvienais metais darbas vykdomas pagal patvirtintą veiklos planą, kuris derinamas su Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu. Tarnybos 2021 metų veikla buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių – Išvadų dėl pateiktų tvirtinti 2020 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir Išvados dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos – parengimą ir pateikimą Rajono savivaldybės tarybai.

Siekiant nedubliuoti finansinio audito metu atliekamų procedūrų Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės įstaigose, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės iniciatyva yra aptariamos su Savivaldybių kontrolieriais planuojamos atlikti audito procedūros.

2021 metais buvo:

  • Baigti atlikti Trakų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų auditai. Audito ataskaita ir Išvados pateiktos Trakų rajono savivaldybės tarybai, Trakų rajono savivaldybės merui, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
  • Parengta ir pateikta Trakų rajono savivaldybės tarybai Savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų veiklos ataskaita.
  • Parengtas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2022 metams ir nustatyta tvarka suderintas bei patvirtintas.
  • Pradėtas vykdyti 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditas.
  • Pateikta Išankstinio tyrimo ataskaita. Mokesčių už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, surinkimas, administravimas ir naudojimas Trakų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose.
  • Pagal Savivaldybės kontrolieriaus kompetenciją buvo nagrinėti paklausimai, gyventojų skundai, prašymai, pranešimai, teikti atsakymai ir išvados.

Su atliktų auditų ataskaitomis ir auditų išvadomis galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, pasirenkant nuorodą: Savivaldybė → Kontrolės ir audito tarnyba.

  • Teikta išvada dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti iki 668 807,37 eurų ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti (2021 m. sausio 22 d. Nr. R4 – 5).
  • Teikta išvada dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti 1 500 000 eurų ilgalaikę paskolą (980 000 eurų lengvatinė paskola ir 520 000 eurų ilgalaikė paskola iš kitų komercinių bankų) (2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. R4 – 22).

Be tiesioginių pareigų, susijusių su auditų vykdymu, Savivaldybės kontrolierė dalyvavo Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, pagal savo kompetenciją vykdė įstaigos vidaus administravimo funkcijas.

2021 m. visų seminarų ir mokymų metu įgytomis žiniomis pasidalijame su įstaigų vadovais ir buhalteriais, juos konsultuodamos, padėdamos išspręsti jiems iškilusias problemas. Taip pat Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus bei juos konsultuoja.

Savivaldybės administracijos vadovybė ir Savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai ir toliau tobulina aukščiausiojo lygio kontrolę, skiriant ir panaudojant lėšas asignavimų valdytojams. Aukščiausiojo lygio kontrolė vykdoma įdiegtų naujų apskaitos kompiuterinių programų pagalba.

Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymui žmogiškieji ištekliai yra minimalūs.

Tarnyba nuolat siekė su audituojamaisiais subjektais abipusio suinteresuotumo ir pasitikėjimu pagrįstų santykių. Dėkoju audituotų subjektų vadovams, finansininkams ir kitiems specialistams už geranorišką bendradarbiavimą su Tarnybos darbuotojais, padėjusiems gauti reikiamą auditui informaciją, rinkti audito įrodymus audito tikslams pasiekti.

Jeigu turite informacijos apie netinkamą lėšų ir turto naudojimą, prašau mane informuoti telefonu 8 687 55361 arba el. p. danute.juskeviciene@trakai.lt

Danutė JUŠKEVIČIENĖ,

Trakų rajono savivaldybės kontrolierė

Užs. Nr. 680


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *