UAB „Trakų vandenys“ žvilgsnis į 2020 metus

Parašyta: 2021-02-05 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Pasibaigę 2020 metai buvo kupini iššūkių UAB „Trakų vandenys“ kolektyvui. Vien dėl pandemijos teko dažnai keisti įprastą darbų organizavimą, numatytus darbų planus. Tačiau nepaisant to, UAB „Trakų vandenys“ atsakingai ieškojo racionaliausių sprendimo būdų bei galimybių padidinti darbo našumą ir veikos efektyvumą, pagerinti darbuotojų darbo sąlygas ir gyventojų aptarnavimo kokybę, ieškojo racionaliausių sprendimų, kaip ir kokiu būdu skatinti darbuotojų profesionalumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą, užtikrinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, aukštą tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų sutvarkymą, laikantis aukščiausių aplinkosaugos reikalavimų. Įmonės vadovas teigia, kad įvertinus tai, jog geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tobulinimas, modernizavimas ir plėtra ypač svarbus ir būtinas elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso bendruomenės gyvenimo ir veiklos kokybė, įmonė atsakingai ėmėsi aktyvių veiksmų užsibrėžtiems siekiams įgyvendinti.

 

 UAB „Trakų vandenys“ optimizavo veiklos procesus

Įmonės struktūros ir veiklos procesų optimizavimo procedūros yra neišvengiamos ir būtinos kiekviename versle. Juos pasitelkus siekiama išlaikyti pranašumą rinkoje, mažinti sąnaudas ir siekti didesnio pelno. Kaip paaiškino įmonės vadovas R. Ingelevičius, 2020 metais UAB „Trakų vandenys“, įvertinusi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymą mažinti darbo užmokesčio fondą ir darbuotojų skaičių bei atsižvelgdama į akcininko iškeltus lūkesčius, įgyvendino vidinį įmonės organizacinės struktūros pertvarkymą, optimizavo vykstančius valdymo ir veiklos procesus, sukurdama racionalią vidinę darbo sistemą. Įgyvendintos naujovės įmonei leidžia ne tik auginti darbo našumą – operatyviau valdyti informaciją, koordinuoti veiksmus bei priimti sprendimus, racionaliau paskirstyti darbus ir juos atlikti, bet ir mažinti sąnaudas. „Logiška, kad savivaldybės įmonės, siekdamos kuo efektyviau dirbti ir mažinti išlaidas bei maksimaliai patenkinti visuomenės poreikius, privalo rinktis ekonomiškai naudingiausius ateities planus“, – teigė UAB „Trakų vandenys“ direktorius.

Nuotekų tinklų tiesimas Senuosiuose Trakuose

Investicijos plėtrai ir kokybei Bendrovė per pastaruosius metus yra įgyvendinusi daugybę ES investicinių projektų. Bendra Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014–2020 m. programų paramos lėšomis dalinai finansuojamų vykdomų projektų vertė – daugiau kaip 4 mln. eurų. Vandens tiekėjas yra dėkingas akcininkui, kuris aktyviai prisidėjo prie šių projektų ir kuris niekada nelieka abejingas rajono gyventojų sveikatai, jų poreikių gerinimui ir gyvenimo kokybės užtikrinimui. Prie minėtų projektų vykdymo savo nuosavomis lėšomis prisidėjo ir UAB „Trakų vandenys“. Be to, bendrovė pastaruosius keletą metų investuoja į vandens gerinimo įrenginių bei naujų vandentiekio tinklų statybą. Šiemet numatoma investuoti į didžiausios Varnikų vandenvietės plėtrą, kuri užtikrins didėjantį geriamojo vandens poreikį Sen. Trakų kaimo, Trakų ir Lentvario miestų bei apylinkių teritorijose, besiplečiant privačiajam sektoriui.

UAB „Trakų vandenys“ taip pat baigia vykdyti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą. Džiugu yra tai, kad įgyvendindama šį projektą 2020 metais įmonė įsigijo naujausią, darbui būtiną įrangą ir techniką: galingą hidrodinaminę mašiną, skirtą nuotekų bei lietaus tinklų praplovimui ir valymui, bei modernų mikroautobusą su jame instaliuota vamzdynų TV diagnostikos įranga, vandens netekčių ar avarijų paieškos, požeminių komunikacijų aptikimo įrangą (dujotiekių, elektros kabelių) bei kitą įrangą. Minėta naujausia technika ir įranga suteikia galimybes pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę, darbo našumą ir efektyvumą.

Taigi, bendrovė, įgyvendinusi minėtus ES investicinius projektus, pasiekė kartu su akcininku užsibrėžtus tikslus – padidino centralizuoto vandens tiekimo prieinamumą gyventojams ir kitiems potencialiems vartotojams, atnaujino senus vandentiekio ir nuotekų tinklus Lentvario mieste, paklojo naujus nuotekų tinklus Senuosiuose Trakuose ir rekonstravo senus vandentiekio tinklus, rekonstravo nuotekų siurblinę Trakų mieste, pakeitė plieninius vamzdynus plastikiniais, taip užtikrindama geriamojo vandens ir teikiamų paslaugų kokybę, rajono aplinka tapo saugesnė, švaresnė ir patrauklesnė gyventojams. Paminėtos investicijos padidino ne tik Trakų rajono vandentvarkos ūkio efektyvumą, bet ir išteklių naudojimo racionalumą ir efektyvumą.

 Inovatyvūs sprendimai – sklandesnis darbas su vartotojais

 Bendrovė sėkmingai vykdo ir aktyviai tobulina kokybės valdymo priemones, ypatingą dėmesį skirdama savalaikiam ir visapusiškam vartotojų poreikių tenkinimui, operatyviam vartotojų aptarnavimui. „Nuolatinis kokybės užtikrinimo tobulinimas yra kiekvieno įmonės darbuotojo pareiga“, – sako direktorius R. Ingelevičius. Bendrovė, suvokdama didėjančius vartotojų poreikius ir atsižvelgdama į jų lūkesčius, kvalifikuotai teikia naujausią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas ir galimybę jomis naudotis.

Siekiant efektyvinti vartotojų aptarnavimą, UAB „Trakų vandenys“, kvalifikuotų UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ specialistų dėka, atnaujino modulį „Savitarna“. Ši naujovė vartotojams suteikė galimybę elektroninėmis priemonėmis deklaruoti sunaudoto šalto vandens rodmenis, apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas bei rašyti elektronines žinutes jiems rūpimais klausimais, kas leidžia greičiau ir efektyviau spręsti vartotojams iškilusias problemas / klausimus. Bendrovė savo paslaugų vartotojus ragina atsisakyti popierinių sąskaitų ir kviečia jungtis prie savitarnos svetainės bei pradėti naudotis internetu teikiamomis paslaugomis, taip bus taupomas net tik laikas, bet ir resursai. Įmonė taip pat įgyvendino ir dar vieną inovatyvų sprendimą – įdiegė informacinių paslaugų valdymo sistemą (PVS). Ji leidžia operatyviai planuoti ir organizuoti apskaitos prietaisų priežiūros darbus, tiksliai ir greitai reaguoti į vartotojų užklausas, sutrumpinti ginčų sprendimo laiką, minimizuoti rankinio duomenų suvedimo poreikį ir apimtį. Atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus/ prašymus, įmonėje naudojamas modulis „Mokesta“ suteikia vartotojams galimybes vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su vandens tiekėju sudaryti / perrašyti nuotoliniu būdu, o tai leidžia lanksčiau, greičiau ir efektyviau suteikti paslaugas vartotojams. Įmonė įdiegė ir SMS žinučių paslaugą, kuri vandens tiekėjui suteikė galimybę informuoti vartotojus apie vandens sutrikimo / tiekimo problemas, įvykusias avarijas bei kitus su bendrovės veikla susijusius klausimus. Apibendrindamas 2020 metais įmonėje įdiegtas naujoves vartotojų aptarnavimo srityje, direktorius pažymėjo, kad šios naujovės ne tik praplėtė informacijos bei paslaugų prieinamumo spektrą, bet ir darbas su vartotojais tapo sklandesnis ir efektyvesnis.

Bendrovės darbuotojai atlieka vamzdynų TV diagnostiką

 Nauji ir perspektyvūs atradimai

Džiuginanti žinia yra ta, kad Varnikų vandenvietėje iš 205 metrų gylio gręžinio išgaunamas vanduo atitinka LR Higienos normos HN28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, natūralaus mineralinio vandens reikalavimus. Unikalios hidrogeologinės ir telkinio formavimosi sąlygos visiškai užtikrina šio vandens apsaugą nuo mikrobinės ir cheminės taršos. „Šiuo metu yra baigiama minėto gręžinio vandens pripažinimo natūraliu mineraliniu vandeniu įteisinimo procedūra, o Lietuvos Respublikos patentų biurui jau yra pateikta paraiška dėl būsimo mineralinio vandens pavadinimo patentavimo. Taigi, tikimės, kad netrukus Trakai turės iš savo savivaldybės teritorijos gelmių išgaunamą patentuotą, kokybišką mineralinį vandenį“, – informavo įmonės vadovas.

Trakų rajono savivaldybė rengia naują geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, 2021 metais bus peržiūrėtos rajono viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos, įvertintos esamos ir esant poreikiui nustatytos naujos arba atsisakyta perteklinių. Šiame plane atsispindės ir bendrovės prioritetinės veiklos kryptys: rezervinės vandenvietės vieta, galimybė Trakų–Lentvario buitinių nuotekų perpumpavimo į Vilniaus regiono nuotekų valyklą. UAB „Trakų vandenys“, kaip rajono geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, jau dabar rengiasi būsimiems pokyčiams.

Užs. Nr. 91

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *