Vėluojanti namų renovacija

Parašyta: 2017-09-08 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

VĮ Būsto energijos taupymo agentūros ir UAB Trakų šilumos tinklų atsakymai mūsų skaitytojams į straipsnį „Vėluojanti namų renovacija“ laikraštyje „Trakų žemė“, 2017 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 33 (979).

Vienuolyno g. 7, Trakuose, daugiabučio gyventojai sunerimę dėl ilgai užsitęsusios renovacijos

Dėl daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakuose, atnaujinimo (modernizavimo)

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakuose, įgaliotų atstovių prašymą dėl daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakuose, atnaujinimo (modernizavimo) problemų, gautą Agentūroje 2017 m. rugp­jūčio 1 d. (Reg. Nr. B1-4548).
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (aktuali redakcija) nuostatas, Agentūra administruoja daugiabutį namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (aktuali redakcija) (toliau – Programa) įgyvendinimą: vertina savivaldybių programų atitiktį Programai; vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą; administruoja ir teikia įstatyme nurodytą valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus); teikia nereikšmingą pagalbą; konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą; organizuoja Programos įgyvendinimo stebėseną.
Pažymime, kad rengiant ir įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektą, butų ir kitų patalpų savininkus atstovauja bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (toliau – Projekto administratorius).
Šiuo atveju daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakai, projekto Nr. VIJS20380, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą administruoja Trakų rajono savivaldybės sprendimu paskirtas administratorius uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai.
Pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, projekto Administratorius, atlikdamas statytojo (užsakovo) funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investiciniu planu, organizuoja projekto parengimą, įgyvendinimą ir (ar) finansavimą. Todėl visais klausimais atnaujinto (modernizuoto) daugiabučio gyventojai gali kreiptis į projekto Administratorių.
Pažymėtina, kad vadovaujantis „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų” 7.3 p. Projekto administratorius privalo „pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie Nuostatų IV skyriuje nurodytus jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; jeigu patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo”.
Nagrinėjant gautą prašymą ir jame išsakytas pastabas, 2017 m. rugpjūčio 9 d. Agentūros projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus specialistai inicijavo darbų patikrą minėtame objekte. Patikrinime taip pat dalyvavo Projekto administratoriaus atstovas, atnaujinamo (modernizuojamo) namo gyventojai. Patikrinimo metu nustatyti trūkumai, nekokybiškai atlikti darbai: cokolio ir fasado sienos dalinai apšiltintos, šiltinimo darbai atlikti nekokybiškai, termoizoliacinis sluoksnis priklijuotas netinkamai, su dideliais nukrypimais vertikalia kryptimi, fasaduose gali atsirasti dėmių, plyšių, pro kuriuos šiltinimo sistemą skverbsis vanduo su teršalais, nuo fasado gali kristi apdaila; nekokybiškai atlikti skardinių palangių montavimo darbai ir angokraščių tinkavimo darbai; apšiltinus plokščią stogą iki reikalaujamo aukščio neįrengtas (nepaaukštintas) parapetas, neužsandarintas hidroizoliacinės dangos kraštas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo; nepakeistas senas išėjimo liukas ant stogo; vėdinimo kaminai nepaaukštinti pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai” reikalavimus. Taip pat pastebėta, kad fasado sienos ir termoizoliacinis sluoksnis neapsaugoti nuo atmosferinių kritulių, dėl nesutvarkytų pamatų po lietaus užpilamas namo rūsys, nepradėti šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymo darbai, butų ir kitų patalpų langų keitimas, namo lietaus kanalizacijos tvarkymo darbai, nepašalintos modernizavimo metu susidariusios statybinės atliekos iš statybvietės, namo rūsio patalpų. Vizualiai įvertinus atliktus darbus nustatyta, kad atliktų darbų akte yra nurodytos galimai per didelės atliktų darbų apimtys, kurias savo parašu patvirtino statybos techninis prižiūrėtojas. Projekto Administratoriui rekomenduota imtis priemonių, numatytų rangos sutartyje, jeigu rangovas dirba nekokybiškai, nevykdo savo įsipareigojimų, prieš pasirašant statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus įsitikinti, kad darbai atlikti pagal projektą, laiku ir jų kiekiai aktuose sutampa su faktiškai atliktų darbų kiekiais. Statybos techniniam prižiūrėtojui rekomenduota tikrinti ir priimti tik kokybiškai atliktą kiekvieną rangovo darbą ir, jei darbai atlikti nekokybiškai, tuojau pat pareikalauti juos perdaryti ar pataisyti, įrašant į statybos žurnalą, ir prireikus kreiptis į statybos valstybinės priežiūros pareigūnus.
Agentūra kreipėsi su prašymu statybos techninės priežiūros proceso priežiūrą vykdančią Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos artimiausiu metu atlikti šiame objekte patikrą bei įvertinti statybos techninio prižiūrėtojo veiklą.
Apie susidariusią padėtį įgyvendinant daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakuose, atnaujinimo (modernizavimo) projektą Agentūra raštu informavo Trakų rajono savivaldybės merę.
Atkreipiame dėmesį, kad visi pirkimai, susiję su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, turi būti skelbiami ir vykdomi konkursų būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

Valius SERBENTA,
VĮ Būsto energijos taupymo agentūros direktorius


Dėl daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakai atnaujinimo (modernizavimo)

UAB Trakų šilumos tinklai (toliau – Administratorius) nuo 2013 m. vykdo Trakų rajono savivaldybės tarybos pavedimą administruoti daugiabučių namų atnaujinimo programą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatyrno taisyklių patvirtinimo” patvirtintą programą bei Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. S1-103 „Dėl Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namo atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo” patvirtintą programą. Šiuo pagrindu, taip pat 2015 m. vasario 3 d. pavedimo sutarties (toliau – Sutartis), pasirašytos tarp UAB Trakų šilumos tink1ų) ir daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakai, butų ir kitų patalpų savininkų, pagrindu administruojame daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakai, atnaujinimo (modernizavimo) procedūras atstovaujant daugiabučio namo Vienuolyno g. 7, Trakai, butų savininkų interesus.
Informuojame, kad name Vienuolyno g. 7, Trakai, yra atlikti šie darbai:
parengtas ir suderintas atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas;
– parengtas ir suderintas atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas; gautas statybų leidimas;
– pagal nustatytus reikalavimus, laikantis viešųjų pirkimų procedūrų, atrinktas atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų vykdytojas;
– pagal nustatytus reikalavimus, laikantis viešųjų pirkimų procedūrų, atrinktas atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų techninis prižiūrėtojas;
– namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams gautas finansavimas.
Vykdant namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Administratoriaus, rangos darbai buvo sustabdyti. Šiuo metu atliekamos procedūros, reikalingos tolimesniam kokybiškam darbų tęsimui ir užbaigimui.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad UAB Trakų šilumos tinklai, vykdydami Sutartį, neturi daugiabučio namo Vienuolyno g., 7, Trakai, butų savininkų įgaliojimų teikti detalesnę informaciją apie projekto vykdymo eigą tretiesiems asmenims, todėl šiame rašte pateikiama informacija yra neišsami.

Kęstutis KASPARAVIČIUS,
UAB Trakų šilumos tinklų direktorius


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *