ES parama miško savininkui

Parašyta: 2018-08-17 | Kategorija: Naujienos, Urėdija |

Europos Sąjungos parama svarbi privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti. Prieš teikiant paraišką paramai gauti būtina išsamiai susipažinti su priemonės paramos įgyvendinimo taisyklėmis, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, bei su įsipareigojimais, kuriuos miškų savininkai turės vykdyti gavę paramą. Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt. Paramos paraiškų surinkimo terminai ir priemonių įgyvendinimo taisyklės skelbiamos interneto svetainėse: www.zum.lt, www.nma.lt.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą nuo šių metų rugsėjo mėnesio 3 d. prasidės paraiškų priėmimas ES paramai gauti šioms veiklos sritims: „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, „Miškų įveisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškos minėtoms veiklos sritims bus priimamos iki šių metų spalio 31 d.

„Parama miškų infrastruktūrai gerinti“

Šios srities prioritetai: skatinti tvarų miškų valdymą; didinti miškų ūkio perspektyvumą. Paramos tikslinė sritis – miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra remiant miško kelių įrengimą bei rekonstrukciją. Pagal šią programą planuojama remti miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimą ir (ar) rekonstrukciją. Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai miško valdytojai ar miško valdytojų grupės.
Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
• kai projektas vykdomas kartu su partneriais, turi būti pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;
• numatomi įrengti ar rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte ir turi būti parengtas bendras visam projektui infrastruktūros techninis projektas.
Parama vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, 2014-2020 m. laikotarpiui – 400 tūkst. eurų vienam paramos gavėjui. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

„Miško veisimas“

Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ prisideda prie tikslinės srities įgyvendinimo –
anglies dvideginio absorbavimo ir jo emisijos žemės ūkyje ir miškininkystėje mažinimo. Miško veisimui numatoma teikti vienkartinę kompensacinę išmoką. Parama bus skiriama įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Paramos gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos bus apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse).
Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
• veisiamo miško plotas ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus plotus, besiribojančius su mišku;
• leidimas įveisti mišką ne miško žemėje;
• Miško želdinimo ir žėlimo projektas;
• miško želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, bet ne daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų.
Didžiausia paramos suma per 3 fiskalinių metų laikotarpį vienai įmonei – 200 tūkst. eurų.
„Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“
Veikla „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiama siekiant atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas bei skatinti efektyvų išteklių naudojimą. Pagal šią veiklos sritį bus remiama tokia veikla: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas; miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas; stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
• parama pažeistam miškui atkurti suteikiama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas, kuriame pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių, ir pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas;
• parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama miško teritorijoms priskirtoms didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupėms ir pateikus vidinės miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotos šios priemonės.
Parama vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, 2014-2020 m. laikotarpiui – 400 tūkst. eurų vienam paramos gavėjui.
Iki rugpjūčio 31 d. dar priimamos paraiškos paramai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ gauti.
Veiklos prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas. Tikslinės sritys: bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas bei veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas. Parama suteikiama siekiant didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą įskaitant neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimą. Šiuo atveju paramą galės gauti privačių ir valstybinių miškų valdytojai, tačiau išskirtinai tik kaimo vietovėse. Planuojama remti: viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimą ir atnaujinimą; pamiškių formavimą; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimą arba būdingos miško struktūros palaikymą; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymą (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; vienkartinį jaunuolynų ugdymą; bei vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimą.
Parama projektui negali viršyti 50 tūkst. eurų. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Jaunuolynų ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio (197 Eur) kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.

Informacija parengta Aplinkos ministerijos užsakymu

Užs. Nr. 508


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite