Informacija dėl 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo ir bazinės mokyklos

Parašyta: 2019-10-03 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Šių metų rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-960 patvirtinti 2019–2020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir Brandos egzaminų tvarkaraščiai, o rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1008 – Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimai. Informuojame apie pagrindines 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aktualijas.

 

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Trakų gimnazija paskirta 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla

Apraše numatyta, kad 2019–2020 mokslo metais, kaip ir pernai, brandos darbą galės rinktis ir III gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniai jau pasirinko iki rugsėjo 25-osios, o kitus brandos egzaminus turi pasirinkti iki lapkričio 24 dienos. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.
Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.
Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 15–birželio 19 dienomis, pakartotinė – birželio 22–liepos 10 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino. Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis.
2020 metų brandos egzaminų pasirinkimas ir prašymų teikimas:
abiturientai apie pasirinktus menų, technologijų brandos egzaminus, brandos darbą – mokyklų, gimnazijų vadovams pateikia prašymus iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos , o dėl kitų egzaminų – iki lapkričio 24 dienos, III gimnazijos klasių mokiniai dėl brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos;
buvę mokiniai – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui prašymus teikia iki lapkričio 24 dienos. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje);
eksternai, norintys laikyti brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu prašymus pateikia Trakų rajono savivaldybės bazinės mokyklos vadovui iki lapkričio 24 dienos. Nepateikę prašymų iki lapkričio 24 d., galės teikti pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios. Tokiais atvejais prašymus eksternai teiks jau ne Trakų rajono savivaldybės, bet Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikys pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.
Mokiniai turi pasirašytinai susipažinti:
su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalykų brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos;
su dalyko, išskyrus menų ir technologijų, brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki brandos egzamino datos;
su brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos. III gimnazijos klasių mokiniams – su brandos darbo vykdymo instrukcija iki sausio 10 dienos;
su brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo programą.
Egzaminų centrų formavimas ir steigimas – iki gruodžio 13 dienos.
Brandos darbo ir mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo centrai ir vertinimo komisijos skiriami iki 2020 m. vasario 10 d.
2020 metų brandos egzaminų pagrindinė sesija vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 10 dienomis.
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. P2E-660 Trakų gimnazija (Birutės g. 44, Trakai, tel. (8 528) 55 670) paskirta 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla. Trakų gimnazija priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2.7 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą“. Kandidatai be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Eksternai gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje bent vieną iš žemiau išvardintų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
3.1. ar švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
3.2. ar studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai.
4. Užsienio šalies mokyklos mokinys – užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.
Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/ index.htm ir savivaldybės interneto svetainėje http://www.trakai.lt/svietimas/brandos egzaminai.

Informaciją parengė
Regina ŽUKIENĖ,
Trakų rajono savivaldybės
administracijos Švietimo
skyriaus vyriausioji specialistė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite