Trakų rajono savivaldybė ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius skelbia viešųjų darbų darbdavių atranką

Parašyta: 2017-02-08 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

darbo_birzaTrakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2017 metų viešųjų darbų programa skirta įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas.

Viešųjų darbų tikslas – sudaryti galimybes Savivaldybės bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, įsiregistravusiems Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriuje, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams bei aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas jų atostogų metu, laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Viešųjų darbų programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-08-13 įsakymu Nr. A1-499  patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo VI dalimi. Viešuosius darbus organizuoja Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius kartu su Savivaldybės administracija bei darbdaviais.

Viešųjų darbų programos dėka bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai, teikiantys socialinę naudą Savivaldybės vietos bendruomenei, padedantys palaikyti ir plėtoti vietos  bendruomenės socialinę infrastruktūrą:

            – socialinės ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;

            – valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;

            – valstybinėje žemėje esančių ežerų ir kitų vandens telkinių, paplūdimių pakrančių tvarkymo, tvirtinimo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

            – istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, nacionalinio ir regioninių parkų,  valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių,  priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

            – valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

            – sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

           – užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 63 str. pakeitimo įstatymą Nr. XIII-143, viešųjų darbų pradžia – 2017 m. kovo mėn., pabaiga – 2017 m. birželio mėn. 30 d.. Viešųjų darbų programos vidutinė trukmė 1 asmeniui – 2 mėn. Darbo ieškančius asmenis į viešuosius darbus siunčia Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius.

Pirmenybė dirbti viešuosius darbus bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti nuolatinio darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.

Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurių numatomas viešųjų darbų pobūdis padeda palaikyti ir plėtoti Savivaldybės vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą ir kurie numato po viešųjų darbų asmenis įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius ir Savivaldybė su darbdaviais sudaro tipines trišales viešųjų darbų įgyvendinimo finansavimo sutartis. Darbdavys su Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus nusiųstais ieškoti darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.

Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus siųstą asmenį, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokama subsidija darbo užmokesčiui (negrąžintinos lėšos), skirta iš dalies ar visiškai apmokėti darbo užmokesčiui už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms bei piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą); taip pat įskaitomos lėšos kitoms su viešaisiais darbais susijusioms išlaidoms bei viešųjų darbų administravimo išlaidoms kompensuoti. Darbdavys moka darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodyto darbo užmokesčio dalį, kurios nekompensuoja mokama subsidija darbo užmokesčiui, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, apskaičiuotas nuo šių priedų, priemokų ar išmokų.

Nurodytas kompensacijas, įgyvendinant savivaldybių programas, kurių metu vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, darbdaviams moka Savivaldybė (40 procentų) ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius (60 procentų). Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos pateikia su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti patvirtintą viešųjų darbų programą, konkurso būdu, nustatyta tvarka parenka nuolat veikianti Viešųjų darbų įgyvendinimo ir atrankos komisija ir, atsižvelgdama į skirtas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės perduotos savivaldybėms) Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimo ir įgyvendinimo funkcijai atlikti lėšas, jas paskirsto atrinktiems darbdaviams ir jų sąrašą teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

 Darbdaviai, norintys dalyvauti Viešųjų darbų programoje, pateikia šiuos dokumentus:

             – Viešųjų darbų organizavimo 2017 m. pasiūlymą. Pasiūlymuose darbdaviai nurodo laikinų viešųjų darbų pavadinimą, pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus bei kitą skelbime apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus nurodytą informaciją.

              – Viešųjų darbų programos darbo užmokesčiui skirtų lėšų sąmatą 2017 m.

Reikalingų dokumentų pavyzdžius galima gauti Trakų r. savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus 104 kabinete (Trakų r. savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, Trakai) arba interneto puslapyje www.trakai.lt, Naujienų  skiltyje,  rašinyje ,,Trakų rajono savivaldybė ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius skelbia viešųjų darbų darbdavių atranką“ (1-as ir 2-as priedai).

Dokumentus (užpildytą pasiūlymą, atsižvelgiant į laikino pobūdžio darbų, teikiančių socialinę naudą Trakų rajono savivaldybės vietos bendruomenei, padedančių palaikyti ir (ar) plėtoti vietos  bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą ir sąmatą) prašome pateikti iki 2017 m. vasario  24 d. Trakų r. sav. administracijai, Vytauto g. 33, Trakai. Pasiūlymai su lydraščiu priimami Trakų r. savivaldybės administracijos priimamajame skyriuje. Pasiūlymo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, sunumeruoti, susiūti ir paskutiniame lape, nurodant lapų skaičių, patvirtinti įmonės/įstaigos/seniūnijos įgalioto asmens parašu ir spaudu.

Išsamesnė  informacija teikiama tel. 58 320, el. p. ausra.vecerinskiene@trakai.lt.

Aušra VEČERINSKIENĖ,

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus

vyr. specialistė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite