Vidinės miškotvarkos projektai privačiuose miškuose

Parašyta: 2020-11-26 | Kategorija: Naujienos, Projektai, Trakai, Urėdija |

Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą vidinės miškotvarkos projektai – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti. Miškotvarkos projektai rengiami pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles, kuriose nustatyta vidinės miškotvarkos projektų rengimo, derinimo, tvirtinimo, registravimo, keitimo tvarka.

         Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus gali rengti asmuo, turintis miškininkystės išsilavinimą ir pateikęs dokumentus apie įgytą išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai. Miškotvarkos projektų rengėjų sąrašą galima rasti Valstybinės miškų tarnybos internetiniame tinklalapyje.

         Miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms galioja dvidešimt metų, o privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, – dešimt metų. Šiam laikotarpiui ir projektuojamos ūkinės priemonės, pateikiamos rekomendacijos dėl miško tvarkymo, duomenys apie visas medžių rūšis, medynų amžių, plotą, tūrį, galimus kirtimus, miškų atkūrimą, priežiūrą ir kita.

         Miškotvarkos projektai rengiami savininko (užsakovo) lėšomis. Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra savininko (užsakovo) rašytinė sutartis su miškotvarkos projekto rengėju. Miškotvarkos projekto parengimo kaina yra susitarimo reikalas tarp miško savininko ir projekto rengėjo. Už vidinės miškotvarkos projektavimo darbų kokybę atsakingas projekto rengėjas.

         Miškotvarkos projektai privačioms miško valdoms rengiami, kai šių valdų nuosavybė įregistruota Nekilnojamojo turto registre, o miško valdos vietoje pažymėtos aiškiomis ribinėmis linijomis. Aiški ribinė linija – miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai, pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės.

         Miškotvarkos projekto rengėjas turi supažindinti užsakovą su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, galiojančių miškų tvarkymo schemų sprendiniais, vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis, išklausyti užsakovo pageidavimų. Miškotvarkos projekto rengėjas duomenis, reikalingus projekto rengimui, turi teisę gauti iš Miškų valstybės kadastro duomenų bazės, Nekilnojamojo turto registro, Kultūros vertybių registro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Saugomų rūšių informacinės sistemos, Valstybinės miškų tarnybos.

         Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sudaro titulinis lapas, valdos nuosavybės plano kopija, valdos nuosavybės pažymėjimo kopija, aplinkinės situacijos schema M 1:50000, valdos žemės planas, miškų charakteristika, miško kirtimų dalis, miško atkūrimo dalis, privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai. Privalomos vykdyti miškotvarkos projekto dalys – pagrindinių kirtimų dešimtmečio norma, miško atkūrimo ir aplinkosaugos reikalavimai. Poilsio aikštelių su miško baldais įrengimas, rekreaciniai ir pažintiniai takai, kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir kitos priemonės privačiuose miškuose gali būti vykdomos tik tada, jeigu tai numatyta miškotvarkos projektuose ir neprieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentams.

         Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus derina Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus darbuotojai, derinantys vidinės miškotvarkos projektus. Derinant miškotvarkos projektus, tikrinami taksaciniai rodikliai (medyno rūšinė sudėtis, vyraujančios medžių rūšies amžius, medžių tūris, medynų skalsumas), suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, suderinamumas su ūkinėmis priemonėmis, suprojektuotomis kaimyninėse valdose, suprojektuotų ūkinių priemonių atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, „Natura 2000“ teritorijose. Kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms, esančioms savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, išvada dėl projekto derinimo turi būti gauta iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms esančioms saugomose teritorijose, išdava dėl projekto derinimo turi būti gauta iš saugomos teritorijos direkcijos. Kai privačioms miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, turi būti gautos išvados dėl šio miškotvarkos projekto iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą.

         Miškotvarkos projektus tvirtina ir registruoja kadastre – Valstybinė miškų tarnyba. Priimtas sprendimas apie projekto patvirtinimą ir registravimo numeris skelbiami Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje.

         Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti tikslinami Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių nustatyta tvarka. Naujas vidinės miškotvarkos projektas tai pačiai miško valdai rengiamas tik po to, kai pasibaigia projekto galiojimo terminas.

Informacija parengta Aplinkos ministerijos užsakymu

Užs. Nr. 747

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite