Ana Baltutienė vadovaus rajono kultūrai

Parašyta: 2021-12-31 | Kategorija: Kultūra, Savivaldybė, Trakai |

Gal galėtumėte skaitytojams papasakoti apie save?

Trakai yra mano gimtasis miestas, čia gimiau ir užaugau. Myliu Trakus, turbūt dėl to niekur kitur nepabėgau. Baigiau Trakų vidurinę mokyklą, buvau aktyvi mokyklos bendruomenės narė. Studijavau Mykolo Romerio universitete ir 2011 m. įgijau Viešojo administravimo magistro laipsnį.

Trakų rajono savivaldybės administracijoje dirbu nuo 2011 m. spalio mėnesio, kai Kultūros ir turizmo skyriuje pradėjau eiti vyriausiosios specialistės pareigas. Eidama šias pareigas vadovavau ne vienam Europos Sąjungos finansuojamam projektui, koordinavau savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio miestais-partneriais, organizavau oficialių delegacijų priėmimus, susitikimus, sutarčių pasirašymus, įgyvendinau ne vieną projektą su užsienio partneriais. Dalyvavau rengiant ir įgyvendinant savivaldybės planus, strategijas, studijas ir programas, susijusias su skyriaus vykdoma veikla. Prisidėjau prie švenčių bei renginių organizavimo Trakuose ir rajone. Koordinavau kuruojamos įstaigos veiklą.

Gal galėtumėte paaiškinti, kokia yra tvarka ir kokius reikalavimus turi atitikti kandidatas, norintis tapti skyriaus vedėju.

Konkursai valstybės tarnybos pareigoms užimti organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu. Asmuo, norėdamas eiti valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus teisės aktuose bei pareigybės aprašyme ir dalyvauti konkurse, pateikdamas reikiamus dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Skelbimus apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas galima rasti Valstybės tarnybos departamento arba savivaldybės interneto svetainėse.

Valstybės tarnyboje yra numatytos galimybės vertinti valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir/ ar perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas. Kai valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pa­reigas. Neeilinio vertinimo metu buvau įvertinta „labai gerai“ ir iš Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigų perkelta į Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjos pareigas.

Ilgą laiką Trakų rajono savivaldybėje nebuvo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo, todėl dabar turėsite daug darbo, ką pirmiausia Jūsų vadovaujamas skyrius bandys nuveikti?

Taip, išties ilgą laiką nebuvo organizuojamas konkursas vedėjo pareigoms užimti, tačiau pastaruosius vienerius metus aš atlikau Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo funkcijas. Su vedėjo funkcijomis esu susipažinusi, todėl darbo specifika nėra nauja, darbai žinomi ir tęsiami.

Mano, kaip skyriaus vedėjos, ilgalaikiai tikslai yra gerinti kultūros, turizmo ir sporto paslaugų prieinamumą bei informacijos sklaidą. Didinti kultūros vaid­menį ir gyventojų įsitraukimą. Prisidėti prie istorinės atminties stiprinimo ir aktualizavimo visuomenėje bei tautinių mažumų įsitraukimo į kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą didinimo. Taip pat prisidėti prie gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo, puoselėti sąmoningumą ir atsakomybę. Šiuos tikslus planuoju aptarti su kuruojamų įstaigų vadovais, taip pat – sudėlioti uždavinius ir priemones šiems tikslams pasiekti.

Su Trakų turizmo informacijos centro direktore inicijavome Trakų rajono savivaldybės turizmo rinkodaros 2022–2026 m. strategijos (toliau – strategija) parengimą, kurios tikslas – stiprinti Trakų rajono savivaldybės, kaip patrauklios turistinės vietovės, įvaizdį ir didinti žinomumą Lietuvoje bei prioritetinėse tarptautinėse užsienio rinkose, siekiant padidinti turistų srautus. Tikimasi, kad strategija padės geriau išnaudoti turimą potencialą, greičiau ir geriau prisitaikyti prie besikeičiančių vartotojų poreikių, sumažinti sezoniškumą ir vienadienius lankytojus, padidinti turistų srautus su nakvyne bei suvaldyti COVID-19 pandemijos poveikį turizmui Trakų rajono savivaldybėje. Strategijos vykdytojas – Trakų turizmo informacijos centras.

Papasakokite, kuo užsiima Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyrius?

Šiuo metu Kultūros ir turizmo skyriuje (toliau – skyrius) kartu su manim dirba dvi specialistės. Skyrius turi aiškiai suformuluotus uždavinius: įgyvendinti valstybės kultūros, turizmo ir sporto politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kultūros ministro, Valstybinio turizmo departamento vadovo, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros, turizmo, sporto veiklą, taip pat formuoti ir įgyvendinti savivaldybės kultūros, turizmo, sporto politiką užtikrinančią regioninį kultūros, turizmo, sporto veiklos tęstinumą. Analizuoti ir koordinuoti savivaldybės teritorijoje vykstančius kultūrinius, sporto, turizmo reiškinius, sudaryti sąlygas naujų iniciatyvų atsiradimui.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka daug funkcijų. Keletas jų – teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros, turizmo ir sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, organizuoti ir prižiūrėti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, koordinuoti ir prižiūrėti savivaldybės kultūros, turizmo ir sporto įstaigų veiklą. Bendradarbiaujame su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros, turizmo, sporto ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Inicijuojame ir koordinuojame savivaldybių dainų šventes, festivalius, meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą; skatiname meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose (konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kt.). Dalyvaujame rengiant savivaldybės biudžeto projektus kultūros, turizmo, sporto programoms įgyvendinti ir taip toliau.

Koordinuojame Trakų kultūros rūmų, Lentvario kultūros rūmų, Rūdiškių kultūros centro, Trakų rajono viešosios bibliotekos veiklą. Organizuojame meno mėgėjų kolektyvų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą bei tautinio kostiumo ir muzikos instrumentų įsigijimo programos vykdymą. Koordinuojame kasmetinių sezoninių ir nesezoninių renginių organizavimą bei finansavimą, valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginių įgyvendinimą, priežiūrą Trakų rajone. Koordinuojame kultūros projektų, gavusių finansavimą iš LKT, KPD ir kitų įstaigų, dalinio finansavimo skyrimą. Išduodame leidimus renginių organizavimui Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose.

Koordinuojame Trakų turizmo informacijos centro veiklą, dalyvavimą tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, reprezentuojančiose informacijos paruošimą ir leidimą, tarptautinio bendradarbiavimo programą, delegacijų priėmimus ir išvykimus, Kūno kultūros ir sporto veiklą. Organizuojame ir koordinuojame sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą. Koordinuojame projektų veiklų įgyvendinimą ir stebėseną.

Pastaruoju metu aktyviai ruošėmės gražiausioms metų šventėms – šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams. Gruodžio 4 d. Trakuose buvo įžiebtos pirmosios eglutės. Trakai virto pasakišku miesteliu. Gražios eglučių įžiebimo šventės vyko ir kitose rajono vietovėse.

Pandemijai sujaukus planus visame pasaulyje, praeitais metais teko atsisakyti daugelio minėjimų ir renginių. Vienas jų –
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimai. Labai džiaugiamės, kad šiemet galėjome grįžti prie tradicija tapusių apdovanojimų, todėl iki sausio 5 d. visus kviečiame teikti kandidatų anketas Trakų rajono savivaldybės įsteigtam labiausiai kraštui nusipelniusių asmenų specialiam apdovanojimui gauti. Apdovanojimai tradiciškai bus įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą www.trakai.lt.

Aktyviai dirbame su „Trakiečio kortelės“ iniciatyva. Ši kortelė sudarys sąlygas Trakų rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims keliauti po Trakų rajoną nemokamai. Tuo pačiu rinktis žaliąjį kursą – iškeisti automobilius į viešąjį, modernėjantį ir ekologiškesnį „Trakų autobusų“ transportą. Taip pat siekiame, kad ši kortelė sudarytų sąlygas gyventojams būti aktyviems, pasinaudoti specialiais kultūriniais, turistiniais pasiūlymais, pramogauti ir turiningai leisti laisvalaikį Trakų rajone. Kviečiame visus, norinčius prisidėti prie šios inicia­tyvos, apsvarstyti galimybes padaryti Trakų rajono gyventojams nuolaidas teikiamoms prekėms ir/ar paslaugoms. Pasiūlymus galima teikti el. paštu brigita.abuceviciute@trakai.lt.

Įgyvendiname vieną Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis“, kuriuo siekiama didinti istorijos, meno, folkloro, tradicijų ir liaudies amatų kultūros paveldo objektų, esančių Trakų rajone, lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis. Visa informacija jau dabar yra pasiekiama internetinėje svetainėje https://eventstrakai.lt, joje galima rasti ir būsimus nekomercinius renginius Trakų rajone.

Ruošiamės parodai „Adventur“, kurioje bus pristatomas Trakų 700 metų jubiliejus ir naujasis logotipas, Lietuvos karaimų metai. Vyksta intensyvūs pasiruošimo darbai ir susitikimai. Trakų 700-asis
gimtadienis prasidės nuo miesto šventės pirmąjį birželio savaitgalį ir įžanginio renginio – nacionalinės ekspedicijos diskusijos Trakuose bei tęsis iki rugsėjo 8 d.

Kadangi 2021-ieji baigiasi, gal galite pasakyti, kokios programos numatytos kitiems metams?

2022 metai Trakams yra labai svarbūs, kadangi bus švenčiamas Trakų miesto 700-asis jubiliejus, minimi Karaimų ir Lietuvos jaunimo metai. Šiuo metu vyksta pasiruošimo darbai, susitikimai, idėjų generavimas, derinimas. Planuojame įvairius renginius, parodas, edukacijas, projektus ir kitas įdomias veiklas, kurios, tikimės, patiks miestelio gyventojams ir svečiams.

Gal galite papasakoti, kaip bus ruošiamasi kitais metais Trakų 700-ajam jubiliejui? Ką gali daryti, siūlyti gyventojai?

Trakų 700-ajam jubiliejui, kaip minėjau, aktyviai ruošiamasi – pagrindinius dalykus planuojame pristatyti parodoje „Adventur“ sausio 28–30 d. Visus gyventojus, o taip pat įmones kviečiame prisidėti prie šio gražaus jubiliejaus savo įdomiais pasiūlymais, iniciatyvomis ir idėjomis, juos galite pateikti el. p. kultura@trakai.lt su prierašu #trakai700 iki sausio 21 d.
Visi pasiūlymai bus svarstomi, geriausi – įgyvendinti.

Kokio bendradarbiavimo su Trakų rajono partneriais Reine, Lucku, Gižyčku ir kitais galima tikėtis kitąmet?

Trakų rajono savivaldybė bend­radarbiauja su skirtingų šalių 17 miestų (regionų): Reine (Vokietija), Malborku (Lenkija), Naujuoju Sonču (Lenkija), Šionebeku (Vokietija), Polocku (Baltarusija), Gižycku (Lenkija), Alanija (Turkija), Ivano Frankivsku (Ukraina), Lyda (Baltarusija), Lucku (Ukraina), Gižycko reg. (Lenkija), Mccheta (Gruzija), Vastra Gotland regionu (Švedija), Avola (Italija), Aku (Izraelis), Kazacho reg. (Azerbaidžanas), Košalinu (Lenkija). Koronaviruso (COVID-19 ligos) pandemija stipriai pakoregavo planus su miestais partneriais ir 2020, ir 2021 metais. Teko atsisakyti daugelio oficialių susitikimų ir vizitų, negalėjome įgyvendinti bendrų projektų. Infrastruktūriniai projektai nesustojo, jie yra vykdomi ir toliau. Kitais metais planuojame aktyvinti ryšius su užsienio partneriais, kviesime juos atvykti į Trakų 700-ąjį jubiliejų su atskiromis programomis ir prisistatymais.

Dėkojame už pokalbį. Linkime Jums sėkmės.

Kalbėjosi

Irma STADALNYKAITĖ,

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *