Įteisintas vaikų ugdymas šeimoje

Parašyta: 2020-06-19 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje. Tai reiškia, kad vadovaujantis Ugdymo šeimoje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504, vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje ir nelankyti mokyklos, tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiama teisė ir pareiga ugdyti vaiką šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. 

Tokiu atveju tėvai (globėjai ar rūpintojai) pasirašo sutartį su mokykla, kuri padeda organizuoti vaikų ugdymą šeimoje. Mokykla, prieš sudarydama mokymo sutartį, patikrina ugdymosi šeimoje sąlygas ir, pasitelkus reikalingus specialistus, įvertina vaiko raidos bei žinių lygį. Mokykla, su kuria bus pasirašyta mokymo sutartis, teiks vaikui konsultacijas, aprūpins jį mokomąja medžiaga, vertins jo pažangą ir pasiekimus, užtikrins socializacijos poreikį.

Toks mokymosi būdas leistų mokiniams išmokti planuoti savo laiką, ugdytų jų savarankiškumą,  įgūdžius, aktyvumą, asmeninę atsakomybę už atliekamą darbą, sudarytų sąlygas tėvams labiau įsitraukti į vaikų mokymą. Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje.

Trakų rajono savivaldybės Mokyklų, padedančių  tėvams organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje, sąrašas: 

1. Trakų r. Rūdiškių lopšelis-darželis „Pasaka“ pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

2. Trakų r Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ pagal pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

3. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija pagal priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti patvirtintos mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.

Mokyklos vadovui kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos Aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (Aprašo 1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;

6. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos.

Aprašą žr. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/78598211758a11eaa38ed97835ec4df6

Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *