Kuriama kokybiško ugdymo Trakų rajone ekosistema

Parašyta: 2023-07-14 | Kategorija: Komentarai, Kultūra, Lietuva, Mokyklos, Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius (kairėje) ir vicemeras Jonas Kietavičius apie „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklas kalbasi su programoje dalyvaujančios Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktore Jolanta Martynceviene. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Penkioms „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaujančioms Trakų rajono gimnazijoms ketinama skirti 2 mln. 450 tūkst. Eur siekiančių investicijų, kurios bus panaudotos įrangai, mokymo priemonėms įsigyti, mokyklų vadovų, jose dirbančių mokytojų ir kitų pedagogų kompetencijoms stiprinti, tinklo mokyklų išteklių prieinamumui, infrastruktūrai gerinti, ugdymo veikloms ir užsiėmimams organizuoti, remiantis Savivaldybės švietimo pažangos plane numatytomis veiklų kryptimis. Šios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinamos programos dalyvės – Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario Motiejaus Šimelionio, „Versmės“, Henriko Senkevičiaus ir Rūdiškių gimnazijos.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programoje – penkios rajono gimnazijos

Dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje buvo nuspręsta pakankamai vėlai, toks sprendimas priimtas tik 2022 m. kovą vykusio Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu, tačiau minėtų gimnazijų vadovams itin intensyviai dirbant ir aktyviai bendradarbiaujant su savivaldybės komanda Švietimo pažangos planas buvo parengtas ir puikiai įvertintas. Iš galimų 100 balų ekspertai jį įvertino 97,9 balo.

Programoje neatsitiktinai dalyvauja būtent šios penkios rajono švietimo įstaigos – tai yra tiesiogiai susiję su pokyčiais, kurie šiuo metu įgyvendinami pertvarkant mokyklų tinklą rajone. Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario Motiejaus Šimelionio, „Versmės“, Henriko Senkevičiaus ir Rūdiškių gimnazijos pamažu tampa penkiais gana dideliais centrais, kurie užtikrins ir labiau nutolusiose vietovėse gyvenančių mokinių darnų ir kokybišką ugdymą.

Atlikus išsamią Trakų rajono švietimo situacijos analizę, buvo išskirtos trys pagrindinės problemos: atotrūkis tarp ugdymo įstaigų mokinių pasiekimų rezultatų, žemesni savivaldybės vyresnių klasių mokinių rezultatai, nepakankamos galimybės mokiniams ugdyti kultūros, STEAM kompetencijas pamokų metu, popamokinėse ir neformaliojo vaikų švietimo veiklose bei iššūkiai rajono švietimo sistemos kokybei, tęstinumui.

Siekiant gerinti pagrindinio ugdymo programos proceso kokybę, ketinama kelti mokyklų vadovų ir pedagogų kvalifikaciją, stiprinant lyderystės, įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo kompetencijas, pritaikyti mokyklų fizinę ir informacinę aplinką atsižvelgiant į įvairių mokinių poreikius taikant universalaus dizaino strategiją ar standartus, diegti ir taikyti inovatyvias ugdymo priemones, veiklas ir metodus organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Nemažiau svarbus uždavinys – sukurti rajono mokyklų tinklaveiką, stiprinant pedagogų ir mokyklų bendruomenių bendradarbiavimą, didinti mokyklų bendruomenių galimybes naudotis turima švietimo infrastruktūra, užtikrinant pavėžėjimo paslaugas.

Trakų rajono savivaldybės švietimo pažangos plane numatytos veiklos tiesiogiai koreliuoja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais ir apima keturias pagrindines sritis. Už STEAM srities įgyvendinimą rajone atsakingos Lentvario „Versmės“ ir Henriko Senkevičiaus gimnazijos, už kultūrinio ugdymo – Rūdiškių gimnazija, įtraukiojo ugdymo – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, o už lyderystės veikiant – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija.

Šioms keturioms sritims priskiriamos rajono švietimo bendruomenių poreikius atliepiančios veiklos bus ne tik rajone, bet ir visoje šalyje vyksiančių švietimo sistemos pokyčių atspindžiu. Pavyzdžiui, nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos pasikeitus įtraukiojo ugdymo koncepcijai, remdamasi minėta programa, savivaldybė užtikrins specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimą per tam tikras pažangos plane įvardytas priemones. Taip pat bus vykdoma daug minkštųjų veiklų (mokymų, seminarų), kurios padės mokytojams, vadovams ir apskritai visai bendruomenei kokybiškai organizuoti vaikų įtraukųjį ugdymą.

Siekiamybė – inovatyvus, darnus ir tolygus ugdymas

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklų įgyvendinimas užtikrins ugdymo kokybės augimą, tęstinumą rajone, pasitelkus inovatyvias ir šiuolaikiškas priemones. Pavyzdžiui, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje planuojama įrengti multisensorinį kabinetą, kuriame būtų mokinių poreikiams pritaikyta grindų danga, LED burbulų vamzdis, pasunkinta antklodė, supama kėdė su masažo funkcija, LED projektorius. Taip pat būtų įsigytos matematikos, fizikos, technologijų kabinetams, robotikos užsiėmimams skirtos priemonės.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė sako, kad „strategiškai gimnazijoje daug dėmesio skiriama galimybių didinimui plėtojant įtraukųjį ugdymą, stiprinant mokytojų lyderystę ir bendruomenės komunikavimą, kuriant saugią, inovatyvią ugdymosi aplinką“. Ir dalijasi lūkesčiu, kad „dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje padės siekti numatytų tikslų ir užtikrinti optimalią kiekvieno mokinio pažangą“.

Šios gimnazijos patalpos būtų pritaikytos įtraukiajam ugdymui taikant universalaus dizaino principus – ketinama įrengti ir įveiklinti dvidešimt klasių ir keturis koridorius sukuriant individualias, grupines, aktyvias, tylos zonas, numatytas ir robotikos studijos įrengimas 3D laboratorijoje. Turėtų vykti ir motyvaciniai užsiėmimai tėvams, skatinant jų įsitraukimą į ugdymo procesus ir bendruomenės gyvenimą, iniciatyvumą.

Rūdiškių gimnazijoje planuojamas chemijos, fizikos, matematikos, technologijų ir biologijos kabinetų turtinimas tyrinėjimo, pažinimo, konstravimo, modeliavimo veikloms vykdyti, lauko klasės ir erdvės gamtos tyrinėjimams ir praktiniam eksperimentavimui – „Žaliosios laboratorijos“ – gimnazijos teritorijoje įrengimas. Taip pat gimnazijoje planuojama įkurti šiuolaikinę daugiafunkcionalią vizualinių menų studiją.

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje ketinama įrengti STEAM gamtos mokslų laboratoriją, sensorinį kambarį, taikant universalaus dizaino principus, įtraukiajam ugdymui pritaikyti kabinetus.

Lentvario „Versmės“ gimnazijoje siekiama įkurti atsakingo maisto vartotojo akademiją, tekstilės dizaino studiją „Nuo idėjos iki verslo“, STEAM technologijų ir verslumo ugdymo centrą, įrengti multisensorinį kabinetą autizmo spektro sutrikimus turintiems mokiniams. Visa tai – tik maža dalis programoje dalyvaujančiose rajono gimnazijose diegtinų naujovių.

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius pažymi, kad rajone kuriama bendradarbiavimu, o ne konkuravimu pagrįsta mokyklų tinklaveikos sistema. Jis primena, kad programoje dalyvaujančiose gimnazijose projekto įgyvendinimo metu atsirasiančiomis naujomis erdvėmis, įdiegta mokymo įranga ir priemonėmis galės naudotis ir kitų Trakų rajono švietimo įstaigų (pradinių, pagrindinių mokyklų, gimnazijų) bendruomenės, taigi ir programoje tiesiogiai nedalyvaujančioms mokykloms bus sukurtos galimybės joje dalyvauti tinklaveikos pagrindais.

Bendradarbiavimas – ugdytinių poreikiams atliepti

Mokymo įstaigų bendradarbiavimą siekiama stiprinti ir kitais būdais – vienas tokių pavyzdžių yra Trakų miesto šventės „Trakų vasara 2023. Pajausk Trakus!“ metu vykusi švietimo įstaigų mugė. Ši mugė – tai pirmas iki šiol autonomiškai, kaip atskiros bendruomenės, veikusių rajono mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo žiburėlis. Džiugu, kad jos metu visos švietimo įstaigos galėjo pristatyti savo veiklas, ne slėpti ar konkuruoti, o tiesiog pasidalyti savo patirtimi, parodyti savo stiprybes ir išskirtinumą. Verta pažymėti, kad tokiais būdais savivaldybė stengiasi sudaryti sąlygas ne per konkuravimo prizmę, kurioje kiekvienas vaikas suvokiamas kaip tam tikra finansavimo dalis, o būtent per bendradarbiavimą, per tinklaveiką sukurti tokią rajono švietimo ekosistemą, kuri atlieptų visų tėvų ir vaikų poreikius pagal jų individualius gebėjimus, savybes, interesus ar tiesiog renkantis studijas aukštosiose mokyklose, projektuojant būsimą karjerą.

Dar iki naujų mokslo metų pradžios savivaldybė tikisi gauti du naujus mokyklinius autobusus, kurie taip pat bus neatskiriama „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo rajone dalis. Savivaldybė pasirengusi užtikrinti ne tik mokinių pavežimą iki artimiausios švietimo įstaigos, bet ir sklandų švietimo įstaigų dalyvavimą programoje tinklaveikos pagrindais – sudaryti sąlygas programoje tiesiogiai nedalyvaujančių mokyklų mokiniams atvykti į tas mokyklas, kurios turi reikiamą įrangą, priemones, erdves. Svarbu, kad mokiniai bus atvežami ne tik pažintiniais tikslais, bet ir viską išbandys praktiškai – taip bus organizuojamas jų tiesioginis, patirtinis ugdymas. Nors darbo organizavimo prasme tai nemenkas iššūkis programoje dalyvaujančioms mokykloms ir programą koordinuojančiai savivaldybei, bet būtinas, kad būtų sumažintas įvairiose rajono vietovėse gyvenančių mokinių pasiekimų rezultatų atotrūkis ir užtikrintas sklandus, tolygus ugdymas.

Mokinių pavėžėjimo sistemos optimizavimas

Su ugdytinių pavėžėjimo iki švietimo įstaigų organizavimu susijęs ir rugsėjo 1 dieną prasidėsiantis pilotinio projekto Lentvario seniūnijos teritorijoje įgyvendinimas. Šis projektas nėra „Tūkstantmečio mokyklų“ programos dalis, jame dalyvauja Lentvario seniūnija, švietimo įstaigos ir susisiekimą rajono viešuoju transportu – autobusais – koordinuojanti, o drauge ir projektą administruojanti UAB „Trakų paslaugos“. Projekto metu bus siekiama sukurti bendrą sistemą ir užtikrinti kokybišką mokinių pavėžėjimą nepriklausomai nuo to, kokiu ir kuriai švietimo įstaigai priklausančiu mokykliniu autobusu jie vyktų į mokyklą. Taigi vyks tam tikras optimizavimo procesas – pavyzdžiui, tuo pačiu autobusu Kariotiškėse gyvenantys mokiniai galės atvykti į visas Lentvaryje esančias mokyklas. Ir, žinoma, tokiu būdu bus taupomas laikas, kaštai, darbo užmokestis, sumažės administracinė našta švietimo įstaigoms, dar didesnis jų vadovų dėmesys bus skiriamas ugdymo, o ne ūkio valdymo procesams, daugiau atsakomybės prisiimant savivaldybei. Panaši sistema įdiegta bei daugelį metų sėkmingai plėtojama ir kitose Europos valstybėse, pavyzdžiui, Estijoje.

Nuoširdžiai dėkojame Trakų rajono savivaldybės švietimo pažangos planą rengusiems „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaujančių gimnazijų vadovams, jų komandoms bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto, Strateginio planavimo ir investicijų skyrių specialistams.

 

Jonas Kietavičius,

Trakų rajono savivaldybės vicemeras


Komentarai
  1. Volodia Abeciunas

    Kaip visad, kazkokiu apsurdisku pavadinimu ir zodziu rinkinys, tusciu pazadu komandine apgavyste. Cia ir NE Dabar

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite